اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

Search takes 0.013 seconds.
# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت
1
عسلويه اراک ‌آسمان بوئينگ يکشنبه 3958 09:40 11:15 2,500,000 ریال
2
مشهد اراک ‌آسمان F100 سه شنبه 3960 08:30 10:00 2,200,000 ریال
3
مشهد اراک ‌آسمان F100 شنبه 3960 08:30 10:00 2,200,000 ریال
4
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 دوشنبه 3843 15:30 16:40 1,543,000 ریال
5
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 دوشنبه 3844 13:50 15:00 1,543,000 ریال
6
ايلام مهرآباد ‌ماهان BAE دوشنبه 4573 16:40 17:55 1,813,000 ریال
7
مهرآباد ايلام ‌ماهان BAE دوشنبه 4572 14:45 16:00 1,813,000 ریال
8
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 دوشنبه 841 08:10 09:20 1,543,000 ریال
9
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 دوشنبه 840 06:25 07:35 1,543,000 ریال
10
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 يکشنبه 841 13:30 14:40 1,543,000 ریال
11
مشهد ايلام ‌آسمان F100 يکشنبه 3902 10:50 13:00 3,186,000 ریال
12
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 يکشنبه 843 12:00 13:10 1,543,000 ریال
13
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 يکشنبه 842 10:05 11:15 1,543,000 ریال
14
ايلام مشهد ‌آسمان F100 يکشنبه 3901 08:10 10:20 3,186,000 ریال
15
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 يکشنبه 840 06:25 07:35 1,543,000 ریال
16
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه 3843 15:55 17:05 1,543,000 ریال
17
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 شنبه 3844 14:15 15:25 1,543,000 ریال
18
مهرآباد ايلام ‌ماهان BAE شنبه 4572 14:35 15:50 1,813,000 ریال
19
ايلام مهرآباد ‌ماهان BAE شنبه 4573 16:35 17:50 1,813,000 ریال
20
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه 841 08:10 09:20 1,543,000 ریال