اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

Search takes 0.01 seconds.
# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت
1
مهرآباد بيرجند ‌ايران اير Md82 شنبه 212 03:06 20:07 2,050,000 ریال
2
سبزوار مهرآباد ‌ماهان BAE146 شنبه 4536 19:50 21:00 1,640,000 ریال
3
مهرآباد سبزوار ‌ماهان BAE146 شنبه 4537 17:55 19:05 1,640,000 ریال
4
مهرآباد سبزوار ‌ماهان BAE146 شنبه 4537 17:17 19:05 1,640,000 ریال
5
زابل مهرآباد ‌ماهان BAE دوشنبه 1084 08:30 10:45 2,700,000 ریال
6
مهرآباد زابل ‌ماهان BAE شنبه 1085 05:30 07:45 2,700,000 ریال
7
گرگان اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 چهارشنبه 2594 16:45 18:55 0 ریال
8
گرگان اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 يکشنبه 2594 16:45 18:55 0 ریال
9
گرگان کيش ‌کيش اير F100 جمعه 7553 22:30 00:30 0 ریال
10
گرگان کيش ‌کيش اير F100 سه شنبه 7553 22:30 00:30 0 ریال
11
گرگان رشت ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 جمعه 2594 15:10 16:30 0 ریال
12
گرگان مشهد ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 جمعه 2596 11:20 12:35 0 ریال
13
گرگان مهرآباد ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 دوشنبه 2593 11:30 13:00 0 ریال
14
گرگان مهرآباد ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 شنبه 2593 11:30 13:00 0 ریال
15
همدان مشهد ‌آتا اير BOEING735 شنبه 5252 12:00 13:00 4,000,000 ریال
16
گرگان مهرآباد ‌آسمان B727 جمعه 635 21:45 22:45 0 ریال
17
گرگان مهرآباد ‌آسمان F100 جمعه 633 16:55 17:55 0 ریال
18
گرگان مهرآباد ‌آسمان B727 پنجشنبه 635 22:25 23:25 0 ریال
19
گرگان مهرآباد ‌آسمان F100 پنجشنبه 633 22:10 23:10 0 ریال
20
گرگان مشهد ‌آسمان F100 پنجشنبه 636 17:45 19:00 0 ریال