ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

236

تهران

نشست 19:10 - تحویل بار از تسمه 4

A320

داخلی

یک شنبه

16:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

نشست 18:28 - پایان تحویل بار

B737

داخلی

یک شنبه

17:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

نشست 19:12 - تحویل بار از تسمه 1

A320

داخلی

یک شنبه

18:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

منتظر اعلام باشید

MD83

داخلی

یک شنبه

18:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

نشست 19:09 - تحویل بار از تسمه 3

MD88

داخلی

یک شنبه

18:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6212

قشم

نشست 19:02 - تحویل بار از تسمه 2

MD88

داخلی

یک شنبه

19:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

MD

داخلی

یک شنبه

19:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

19:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

21:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

22:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

22:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

یک شنبه

23:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

یک شنبه

23:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

06:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

06:55

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

07:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

252

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

08:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

08:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

08:40

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

10:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

10:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

10:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2564

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

10:55

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2863

مشهد

به موقع

A300

داخلی

دوشنبه

11:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

11:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

11:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

12:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

13:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير تور

942

مشهد

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

15:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

17:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

17:40

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1205

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

18:50

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

224

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

18:50

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

18:55

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

19:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

19:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6209

مشهد

به موقع

B757

داخلی

دوشنبه

20:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

21:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

21:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

21:55

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

22:50

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

23:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1280

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

06:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

09:10

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

09:50

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4533

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

09:55

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

10:10

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

10:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

10:45

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2533

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

11:25

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

13:40

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

13:50

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

15:15

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:15

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

17:50

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4103

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

18:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5267

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

18:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:50

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

18:55

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:15

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

19:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4067

تهران

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

19:45

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

20:35

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

238

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

21:15

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

21:45

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

21:45

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

21:50

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:55

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

23:20

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:50

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:55

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کاسپين

013

تهران

پرواز کرد 18:23

MD83

داخلی

یک شنبه

14:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

237

تهران

پذیرش مسافر از کانتر 11-12 - تاخیر دارد 20:15

A320

داخلی

یک شنبه

17:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

درب خروج بسته شد

B737

داخلی

یک شنبه

18:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

پایان پذیرش مسافر - انجام امور بازرسی

A320

داخلی

یک شنبه

19:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

پذیرش مسافر از کانتر 9-10

733

داخلی

یک شنبه

19:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

پذیرش مسافر از کانتر 3-4 - انجام امور بازرسی

MD88

داخلی

یک شنبه

20:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

پذیرش مسافر از کانتر 15-16

MD83

داخلی

یک شنبه

20:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

B757

داخلی

یک شنبه

21:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

21:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

F100

داخلی

یک شنبه

22:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3746

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

یک شنبه

23:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F50

داخلی

یک شنبه

23:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

06:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

07:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

07:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2563

آغاجاري

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

07:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

08:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

09:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

09:50

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

دوشنبه

11:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A319

داخلی

دوشنبه

11:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

2862

مشهد

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

12:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

12:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2532

خارک

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

12:05

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

دوشنبه

12:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

دوشنبه

13:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

14:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

253

تهران

به موقع

A321

داخلی

دوشنبه

14:05

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

255

تهران

به موقع

A320

داخلی

دوشنبه

14:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير تور

943

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

دوشنبه

16:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

18:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

دوشنبه

19:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

دوشنبه

19:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

MD83

داخلی

دوشنبه

19:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1204

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

دوشنبه

19:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

225

بوشهر

به موقع

MD80

داخلی

دوشنبه

19:35

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

دوشنبه

20:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

MD82

داخلی

دوشنبه

20:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6210

مشهد

به موقع

B757

داخلی

دوشنبه

21:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F50

داخلی

دوشنبه

22:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

دوشنبه

22:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

F100

داخلی

دوشنبه

22:40

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

06:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

07:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

07:15

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

10:10

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

420

کیش

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

10:35

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4532

تهران

به موقع

BAE

داخلی

سه شنبه

10:45

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

11:15

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A319

داخلی

سه شنبه

11:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

12:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

12:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2532

خارک

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

12:05

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

B737

داخلی

سه شنبه

14:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

14:50

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

15:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

16:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

سه شنبه

17:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD83

داخلی

سه شنبه

18:45

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4102

مشهد

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

19:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5268

تهران

به موقع

733

داخلی

سه شنبه

19:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

390

مشهد

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

19:50

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

20:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

20:15

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

20:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4066

تهران

به موقع

A320

داخلی

سه شنبه

20:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

سه شنبه

21:20

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

239

تهران

به موقع

MD80

داخلی

سه شنبه

22:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F50

داخلی

سه شنبه

22:15

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

سه شنبه

22:15

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

سه شنبه

22:40

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

سه شنبه

23:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

دوشنبه

01:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

دوشنبه

03:55

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

10:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

10:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

666

کويت

به موقع

A321

خارجی

دوشنبه

13:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

681

دبي

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

13:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

14:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

01:15

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

سه شنبه

03:55

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

10:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

3432

نجف

به موقع

AB4

خارجی

سه شنبه

13:05

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

14:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

2228

نجف

به موقع

AB6

خارجی

سه شنبه

16:45

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

21:45

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

دوشنبه

02:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

دوشنبه

05:50

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

06:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

667

کويت

به موقع

A321

خارجی

دوشنبه

09:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

دوشنبه

11:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

11:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

680

دبي

به موقع

A320

خارجی

دوشنبه

18:35

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

02:10

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

سه شنبه

05:50

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

06:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

سه شنبه

11:00

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

3433

نجف

به موقع

AB4

خارجی

سه شنبه

14:05

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم اير

2229

نجف

به موقع

AB6

خارجی

سه شنبه

18:30

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

سه شنبه

22:45

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶