ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3760

آبادان

نشست 22:08 - پایان تحویل بار

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:15

۴ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4067

تهران

نشست 22:09 - پایان تحویل بار

MD83

داخلی

چهارشنبه

21:20

۴ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

347

بندر عباس

نشست 22:14 - پایان تحویل بار

A320

داخلی

چهارشنبه

21:45

۴ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1282

تهران

نشست 22:09 - پایان تحویل بار

RJ

داخلی

چهارشنبه

21:55

۴ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4531

تهران

نشست 23:09 - پایان تحویل بار

BAE

داخلی

چهارشنبه

23:20

۴ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6203

مشهد

نشست 00:38 - پایان تحویل بار

MD88

داخلی

چهارشنبه

23:50

۴ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6209

مشهد

نشست 00:58 - تحویل بار از تسمه 2

MD88

داخلی

پنج شنبه

00:20

۵ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

252

تهران

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

07:10

۵ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

07:30

۵ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

10:45

۵ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

A319

داخلی

پنج شنبه

10:45

۵ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2576

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

11:35

۵ اسفند ۱۳۹۵

معراج

2863

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

11:45

۵ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

11:45

۵ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

11:55

۵ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7439

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:20

۵ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

12:30

۵ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2582

تهران

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

13:05

۵ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6904

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:25

۵ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

13:50

۵ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6203

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

14:30

۵ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2623

اهواز

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

16:00

۵ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6955

قشم

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

16:15

۵ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

254

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

16:55

۵ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2584

تهران

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

17:20

۵ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

18:50

۵ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

471

شيراز

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

18:50

۵ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

19:45

۵ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4037

تهران

به موقع

MD82

داخلی

پنج شنبه

21:15

۵ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3747

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

21:45

۵ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1282

تهران

به موقع

RJ

داخلی

پنج شنبه

21:55

۵ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

238

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

22:05

۵ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:15

۵ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

23:50

۵ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1280

مشهد

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

07:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

376

تهران

به موقع

F100

داخلی

جمعه

07:50

۶ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

10:45

۶ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

10:45

۶ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6974

اهواز

به موقع

B737

داخلی

جمعه

12:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7422

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

14:15

۶ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

14:15

۶ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7497

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:15

۶ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4054

ماهشهر

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

15:45

۶ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

16:15

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

16:50

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

391

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

17:50

۶ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

18:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

421

کیش

به موقع

F100

داخلی

جمعه

18:10

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6279

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:50

۶ اسفند ۱۳۹۵

اتا اير

5271

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

20:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

332

اهواز

به موقع

A320

داخلی

جمعه

20:10

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

377

زاهدان - کرمان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

21:10

۶ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4037

تهران

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

21:15

۶ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

21:45

۶ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1282

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

22:10

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6339

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

22:20

۶ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

جمعه

23:20

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6209

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

23:50

۶ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1280

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

06:55

۷ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4560

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

08:10

۷ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

012

تهران

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

09:15

۷ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2641

اهواز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

10:30

۷ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4005

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۷ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4109

مشهد

به موقع

MD

داخلی

شنبه

10:45

۷ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7022

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

12:15

۷ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4561

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

13:20

۷ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6958

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

13:45

۷ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6926

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

13:50

۷ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2584

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

15:20

۷ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

314

تهران

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

16:35

۷ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7447

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

17:15

۷ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6956

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

18:05

۷ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6207

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

19:20

۷ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3760

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

19:45

۷ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1261

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

20:35

۷ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6205

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

20:50

۷ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

347

بندر عباس

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

21:10

۷ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4037

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

21:15

۷ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2625

اهواز

به موقع

F50

داخلی

شنبه

21:35

۷ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1282

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

21:55

۷ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6233

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

23:15

۷ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4531

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

23:20

۷ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تابان

6210

مشهد

پرواز کرد 21:18

MD88

داخلی

چهارشنبه

20:15

۴ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

333

اهواز

پرواز کرد 21:24

MD80

داخلی

چهارشنبه

20:55

۴ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3759

آبادان

پرواز کرد 22:56

ATR

داخلی

چهارشنبه

21:45

۴ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4066

تهران

پرواز کرد 22:56

MD83

داخلی

چهارشنبه

22:05

۴ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

315

تهران

پرواز کرد 23:34

A320

داخلی

چهارشنبه

22:30

۴ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1283

تهران

پرواز کرد 22:56

RJ

داخلی

چهارشنبه

22:40

۴ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

پنج شنبه

06:00

۵ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

07:00

۵ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

08:10

۵ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6204

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

11:00

۵ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

A319

داخلی

پنج شنبه

11:45

۵ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

12:00

۵ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2577

سيري

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

12:10

۵ اسفند ۱۳۹۵

معراج

2862

مشهد

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

12:45

۵ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6954

قشم

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

12:45

۵ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

12:55

۵ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7440

بندر عباس

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

13:00

۵ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

255

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

13:15

۵ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

پنج شنبه

13:30

۵ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2583

تهران

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

13:35

۵ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6905

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

14:25

۵ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

14:50

۵ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

15:30

۵ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2622

اهواز

به موقع

F100

داخلی

پنج شنبه

16:40

۵ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6957

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

پنج شنبه

17:15

۵ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2585

تهران

به موقع

F50

داخلی

پنج شنبه

17:50

۵ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

470

شيراز

به موقع

MD80

داخلی

پنج شنبه

19:35

۵ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

پنج شنبه

20:00

۵ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

20:15

۵ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3746

اهواز

به موقع

ATR

داخلی

پنج شنبه

22:15

۵ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

پنج شنبه

22:40

۵ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

239

تهران

به موقع

A320

داخلی

پنج شنبه

22:50

۵ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4036

تهران

به موقع

MD82

داخلی

پنج شنبه

23:15

۵ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1281

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

07:40

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

376

کرمان - زاهدان

به موقع

F100

داخلی

جمعه

08:25

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6338

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

11:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

11:45

۶ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

12:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6975

اهواز

به موقع

B737

داخلی

جمعه

13:10

۶ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F100

داخلی

جمعه

14:50

۶ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7423

کیش

به موقع

MD

داخلی

جمعه

15:15

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6280

کیش

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

15:30

۶ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7496

تهران

به موقع

MD

داخلی

جمعه

16:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4055

ماهشهر

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

16:30

۶ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

MD

داخلی

جمعه

17:15

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

18:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

390

مشهد

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

18:35

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

420

کیش

به موقع

F100

داخلی

جمعه

18:45

۶ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

MD83

داخلی

جمعه

19:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6210

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

جمعه

20:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

333

اهواز

به موقع

A320

داخلی

جمعه

20:55

۶ اسفند ۱۳۹۵

اتا اير

5272

مشهد

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

21:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

377

تهران

به موقع

MD80

داخلی

جمعه

21:45

۶ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

جمعه

22:15

۶ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1283

تهران

به موقع

RJ

داخلی

جمعه

22:50

۶ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4036

تهران

به موقع

MD82

داخلی

جمعه

23:15

۶ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4530

تهران

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

06:00

۷ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6230

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

07:00

۷ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1281

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

07:40

۷ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4560

تبريز

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

09:10

۷ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6959

مشهد

به موقع

B737

داخلی

شنبه

10:15

۷ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2640

اهواز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

11:00

۷ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4108

مشهد

به موقع

MD

داخلی

شنبه

11:45

۷ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4004

کیش

به موقع

MD

داخلی

شنبه

12:00

۷ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7446

مشهد

به موقع

A320

داخلی

شنبه

13:15

۷ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4561

کرمان

به موقع

BAE

داخلی

شنبه

14:20

۷ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

013

تهران

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

14:40

۷ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6927

عسلويه

به موقع

MD83

داخلی

شنبه

14:50

۷ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6208

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

15:30

۷ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2585

تهران

به موقع

F50

داخلی

شنبه

15:50

۷ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

346

بندر عباس

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

17:20

۷ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7023

کیش

به موقع

A320

داخلی

شنبه

18:15

۷ اسفند ۱۳۹۵

کاسپين

6957

قشم

به موقع

B737

داخلی

شنبه

19:05

۷ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3759

آبادان

به موقع

ATR

داخلی

شنبه

20:15

۷ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1260

قشم

به موقع

F100

داخلی

شنبه

21:20

۷ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

315

تهران

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

21:55

۷ اسفند ۱۳۹۵

تابان

6206

مشهد

به موقع

MD88

داخلی

شنبه

22:00

۷ اسفند ۱۳۹۵

نفت ایران

2624

اهواز

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:15

۷ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

337

تهران

به موقع

MD80

داخلی

شنبه

22:40

۷ اسفند ۱۳۹۵

قشم اير

1283

تهران

به موقع

F100

داخلی

شنبه

22:40

۷ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

4036

تهران

به موقع

MD82

داخلی

شنبه

23:15

۷ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

پنج شنبه

03:10

۵ اسفند ۱۳۹۵

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

پنج شنبه

03:55

۵ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

پنج شنبه

10:00

۵ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

680

دبي

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

12:15

۵ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

3024

نجف

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

16:00

۵ اسفند ۱۳۹۵

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

پنج شنبه

19:40

۵ اسفند ۱۳۹۵

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

جمعه

03:10

۶ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1177

بغداد

به موقع

A306

خارجی

جمعه

09:30

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7252

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

09:45

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

10:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

العربيه الطيران

209

شارجه

به موقع

A320

خارجی

جمعه

14:05

۶ اسفند ۱۳۹۵

ترکیه

892

استانبول

به موقع

73H

خارجی

شنبه

03:10

۷ اسفند ۱۳۹۵

اتريش اير

875

وین

به موقع

A319

خارجی

شنبه

03:55

۷ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1177

بغداد

به موقع

A306

خارجی

شنبه

09:30

۷ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7256

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

10:00

۷ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7254

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

14:30

۷ اسفند ۱۳۹۵

فلاي دبي

261

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

19:50

۷ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

666

کويت

به موقع

MD80

خارجی

شنبه

21:50

۷ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ترکیه

893

استانبول

پذیرش مسافر از کانتر 2-3

73H

خارجی

پنج شنبه

04:05

۵ اسفند ۱۳۹۵

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

پنج شنبه

05:50

۵ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

پنج شنبه

06:30

۵ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

667

کويت

به موقع

MD80

خارجی

پنج شنبه

08:00

۵ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

3027

بغداد

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

17:00

۵ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

681

دبي

به موقع

A320

خارجی

پنج شنبه

17:50

۵ اسفند ۱۳۹۵

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

پنج شنبه

20:40

۵ اسفند ۱۳۹۵

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

جمعه

04:05

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7251

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

06:20

۶ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

جمعه

06:30

۶ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1178

نجف

به موقع

A306

خارجی

جمعه

10:30

۶ اسفند ۱۳۹۵

العربيه الطيران

200

شارجه

به موقع

A320

خارجی

جمعه

14:45

۶ اسفند ۱۳۹۵

ترکیه

893

استانبول

به موقع

73H

خارجی

شنبه

04:05

۷ اسفند ۱۳۹۵

اتريش اير

876

وین

به موقع

A319

خارجی

شنبه

05:50

۷ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7255

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

06:30

۷ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1178

نجف

به موقع

A306

خارجی

شنبه

10:30

۷ اسفند ۱۳۹۵

تابان

7253

نجف

به موقع

MD88

خارجی

شنبه

11:00

۷ اسفند ۱۳۹۵

فلاي دبي

262

دبي

به موقع

73H

خارجی

شنبه

20:50

۷ اسفند ۱۳۹۵