شکایات ،انتقادات و پیشنهادات شکایات ،انتقادات و پیشنهادات

جهت ثبت شكايات چهار روش وجود دارد:

  1. درج در سامانه تلفن گوياي فرودگاه
  2. تحويل نمودن شكايت مكتوب به دفتر مديريت ترمينال
  3. ثبت در سامانه شهراه (مديريت ارتباط شهروندي)
  4. تكميل و ارسال فرم زير

ضمنا چنانچه شكايت از شركتهاي هواپيمايي مي باشد شكايت را در سامانه شكايات سازمان هواپيمايي كشوري ثبت و پيگيري نماييد.