خوش آمدید — امروز یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰:۱۸
اصفهان
امروز یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴
20°
22°
8°
فردا ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
23°
8°
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
23°
3°
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
21°
5°
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
18°
5°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت ایران 2574 بهرگان نشست 15:48 - پایان تحویل بار F100 داخلی یک شنبه 11:55 2015-03-29 11:55:00
کيش اير 7040 کیش نشست 13:58 - پایان تحویل بار MD82 داخلی یک شنبه 14:00 2015-03-29 14:00:00
ماهان 1177 نجف نشست 14:18 - پایان تحویل بار A300 خارجی یک شنبه 14:00 2015-03-29 14:00:00
تابان 6212 قشم نشست 15:14 - پایان تحویل بار MD90 داخلی یک شنبه 15:15 2015-03-29 15:15:00
قشم اير 2267 دبي نشست 15:45 - پایان تحویل بار A320 خارجی یک شنبه 15:20 2015-03-29 15:20:00
کيش اير 7422 کیش به موقع MD82 داخلی یک شنبه 17:15 2015-03-29 17:15:00
ايران اير 1517 جده به موقع B747 خارجی یک شنبه 19:30 2015-03-29 19:30:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F50 داخلی یک شنبه 20:15 2015-03-29 20:15:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD82 داخلی یک شنبه 20:20 2015-03-29 20:20:00
فلاي دبي 261 دبي به موقع B737 خارجی یک شنبه 21:00 2015-03-29 21:00:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 21:40 2015-03-29 21:40:00
ايران اير 238 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:10 2015-03-29 22:10:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD90 داخلی دوشنبه 01:10 2015-03-30 01:10:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی دوشنبه 04:50 2015-03-30 04:50:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 06:55 2015-03-30 06:55:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F100 داخلی دوشنبه 07:40 2015-03-30 07:40:00
ايران اير 252 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 08:15 2015-03-30 08:15:00
زاگرس 4081 مشهد به موقع MD82 داخلی دوشنبه 08:30 2015-03-30 08:30:00
نفت ایران 2564 خارک به موقع F100 داخلی دوشنبه 09:50 2015-03-30 09:50:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 10:00 2015-03-30 10:00:00
اترك 1928 مشهد به موقع A320 داخلی دوشنبه 10:50 2015-03-30 10:50:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:10 2015-03-30 11:10:00
قشم اير 1287 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 11:15 2015-03-30 11:15:00
ايران اير 666 کويت به موقع A320 خارجی دوشنبه 13:05 2015-03-30 13:05:00
ايران اير 680 دبي به موقع A320 خارجی دوشنبه 13:20 2015-03-30 13:20:00
نفت ایران 2589 لاوان - شيراز به موقع F100 داخلی دوشنبه 13:30 2015-03-30 13:30:00
سعودی 2870 جده به موقع 747 خارجی دوشنبه 14:15 2015-03-30 14:15:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 14:20 2015-03-30 14:20:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 14:25 2015-03-30 14:25:00
قشم اير 2238 بغداد به موقع AB6 خارجی دوشنبه 15:00 2015-03-30 15:00:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی دوشنبه 15:15 2015-03-30 15:15:00
زاگرس 4023 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 15:30 2015-03-30 15:30:00
ايران اير 254 تهران به موقع A320 داخلی دوشنبه 17:00 2015-03-30 17:00:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی دوشنبه 17:00 2015-03-30 17:00:00
ايران اير 314 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 17:10 2015-03-30 17:10:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 18:25 2015-03-30 18:25:00
تابان 6279 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 19:20 2015-03-30 19:20:00
عراقي 171 نجف به موقع B727 خارجی دوشنبه 20:00 2015-03-30 20:00:00
ايران اير تور 8055 بندر عباس به موقع MD82 داخلی دوشنبه 21:30 2015-03-30 21:30:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 00:10 2015-03-31 00:10:00
عراقي 171a نجف به موقع CRJ خارجی سه شنبه 06:00 2015-03-31 06:00:00
ماهان 4560 کرمان به موقع A310 داخلی سه شنبه 08:10 2015-03-31 08:10:00
نفت ایران 2572 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 09:15 2015-03-31 09:15:00
تابان 6295 تهران به موقع MD88 داخلی سه شنبه 09:45 2015-03-31 09:45:00
قشم اير 1287 کیش به موقع F100 داخلی سه شنبه 10:45 2015-03-31 10:45:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی سه شنبه 10:45 2015-03-31 10:45:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 11:10 2015-03-31 11:10:00
ايران اير 391 مشهد به موقع A320 داخلی سه شنبه 11:15 2015-03-31 11:15:00
نفت ایران 2543 خارک به موقع F100 داخلی سه شنبه 12:20 2015-03-31 12:20:00
عراقي 171 نجف به موقع B727 خارجی سه شنبه 13:00 2015-03-31 13:00:00
نفت ایران 2573 سيري به موقع F100 داخلی سه شنبه 13:40 2015-03-31 13:40:00
کاسپين 026 عسلويه به موقع MD83 داخلی سه شنبه 14:00 2015-03-31 14:00:00
تابان 6344 دبي به موقع MD88 خارجی سه شنبه 15:25 2015-03-31 15:25:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 15:30 2015-03-31 15:30:00
ايران اير تور 919 آبادان به موقع MD82 داخلی سه شنبه 19:00 2015-03-31 19:00:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی سه شنبه 19:00 2015-03-31 19:00:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F100 داخلی سه شنبه 20:05 2015-03-31 20:05:00
تابان 6277 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 20:10 2015-03-31 20:10:00
ايران اير 238 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 21:45 2015-03-31 21:45:00
ايران اير تور 8042 تهران به موقع MD82 داخلی سه شنبه 22:00 2015-03-31 22:00:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD82 داخلی سه شنبه 22:35 2015-03-31 22:35:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD82 داخلی سه شنبه 22:50 2015-03-31 22:50:00
تابان 6356 نجف به موقع MD90 خارجی چهارشنبه 00:45 2015-04-01 00:45:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی چهارشنبه 04:45 2015-04-01 04:45:00
تابان 6295 تهران به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 09:45 2015-04-01 09:45:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 11:10 2015-04-01 11:10:00
قشم اير 1287 کیش به موقع F100 داخلی چهارشنبه 11:15 2015-04-01 11:15:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 12:45 2015-04-01 12:45:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F100 داخلی چهارشنبه 12:50 2015-04-01 12:50:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی چهارشنبه 13:15 2015-04-01 13:15:00
قشم اير 2267 دبي به موقع A320 خارجی چهارشنبه 14:20 2015-04-01 14:20:00
ماهان 4566 عسلويه به موقع BA146 داخلی چهارشنبه 15:00 2015-04-01 15:00:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 15:50 2015-04-01 15:50:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 15:50 2015-04-01 15:50:00
کيش اير 7422 کیش به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 16:15 2015-04-01 16:15:00
ايران اير 238 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 16:25 2015-04-01 16:25:00
ايران اير 332 اهواز به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 19:00 2015-04-01 19:00:00
تابان 6212 قشم به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 19:15 2015-04-01 19:15:00
ايران اير 347 بندر عباس به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 20:20 2015-04-01 20:20:00
کاسپين 7903 استانبول به موقع MD88 خارجی جمعه 17:00 2015-04-03 17:00:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت ایران 2524 تهران پرواز کرد 16:33 F100 داخلی یک شنبه 12:25 2015-03-29 12:25:00
کيش اير 7041 کیش پرواز کرد 14:47 MD83 داخلی یک شنبه 14:45 2015-03-29 14:45:00
ماهان 4533 مشهد پرواز کرد 15:49 A300 داخلی یک شنبه 15:15 2015-03-29 15:15:00
قشم اير 2266 دبي پایان پذیرش مسافر A320 خارجی یک شنبه 16:20 2015-03-29 16:20:00
تابان 6208 مشهد پرواز کرد 16:33 MD82 داخلی یک شنبه 16:30 2015-03-29 16:30:00
کيش اير 7423 کیش به موقع F100 داخلی یک شنبه 18:15 2015-03-29 18:15:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F50 داخلی یک شنبه 21:00 2015-03-29 21:00:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 21:30 2015-03-29 21:30:00
فلاي دبي 262 دبي به موقع B737 خارجی یک شنبه 22:00 2015-03-29 22:00:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:25 2015-03-29 22:25:00
ايران اير 239 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:45 2015-03-29 22:45:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی دوشنبه 05:30 2015-03-30 05:30:00
قشم اير 1286 کیش به موقع AR8 داخلی دوشنبه 07:40 2015-03-30 07:40:00
نفت ایران 2588 لاوان - شيراز به موقع F100 داخلی دوشنبه 08:10 2015-03-30 08:10:00
ايران اير 667 کويت به موقع F100 خارجی دوشنبه 09:05 2015-03-30 09:05:00
نفت ایران 2565 خارک به موقع F100 داخلی دوشنبه 10:20 2015-03-30 10:20:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 10:30 2015-03-30 10:30:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:00 2015-03-30 11:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 12:00 2015-03-30 12:00:00
اترك 1927 مشهد به موقع A320 داخلی دوشنبه 12:00 2015-03-30 12:00:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 12:00 2015-03-30 12:00:00
کيش اير 7155 نجف به موقع MD88 خارجی دوشنبه 12:30 2015-03-30 12:30:00
ايران اير 253 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 13:55 2015-03-30 13:55:00
ايران اير 255 تهران به موقع A320 داخلی دوشنبه 14:05 2015-03-30 14:05:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F100 داخلی دوشنبه 14:10 2015-03-30 14:10:00
کيش اير 7446 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 15:10 2015-03-30 15:10:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی دوشنبه 15:45 2015-03-30 15:45:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F50 داخلی دوشنبه 16:00 2015-03-30 16:00:00
تابان 6280 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 16:00 2015-03-30 16:00:00
قشم اير 2239 نجف به موقع AB6 خارجی دوشنبه 16:00 2015-03-30 16:00:00
زاگرس 4024 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 16:30 2015-03-30 16:30:00
ايران اير 681 دبي به موقع A321 خارجی دوشنبه 18:35 2015-03-30 18:35:00
کيش اير 7423 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 19:10 2015-03-30 19:10:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 20:30 2015-03-30 20:30:00
عراقي 172 بغداد به موقع B737 خارجی دوشنبه 21:00 2015-03-30 21:00:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 22:15 2015-03-30 22:15:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:30 2015-03-30 22:30:00
عراقي 172B نجف به موقع CRJ خارجی سه شنبه 07:00 2015-03-31 07:00:00
قشم اير 1288 مشهد به موقع F100 داخلی سه شنبه 07:40 2015-03-31 07:40:00
ماهان 4561 کرمان به موقع A300 داخلی سه شنبه 09:10 2015-03-31 09:10:00
نفت ایران 2570 سيري به موقع F100 داخلی سه شنبه 09:55 2015-03-31 09:55:00
تابان 6343 دبي به موقع MD88 خارجی سه شنبه 11:00 2015-03-31 11:00:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A310 داخلی سه شنبه 11:45 2015-03-31 11:45:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 12:00 2015-03-31 12:00:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 12:00 2015-03-31 12:00:00
ايران اير 390 مشهد به موقع A320 داخلی سه شنبه 12:05 2015-03-31 12:05:00
عراقي 172 نجف به موقع B767 خارجی سه شنبه 14:00 2015-03-31 14:00:00
نفت ایران 2573 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 14:20 2015-03-31 14:20:00
کاسپين 025 عسلويه به موقع MD83 داخلی سه شنبه 15:00 2015-03-31 15:00:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 16:30 2015-03-31 16:30:00
تابان 6278 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 16:45 2015-03-31 16:45:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD83 داخلی سه شنبه 19:45 2015-03-31 19:45:00
ايران اير تور 918 آبادان به موقع MD82 داخلی سه شنبه 19:50 2015-03-31 19:50:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F50 داخلی سه شنبه 20:45 2015-03-31 20:45:00
ايران اير 239 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 22:20 2015-03-31 22:20:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 22:30 2015-03-31 22:30:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 23:45 2015-03-31 23:45:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 23:50 2015-03-31 23:50:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی چهارشنبه 05:40 2015-04-01 05:40:00
قشم اير 1286 کیش به موقع AR8 داخلی چهارشنبه 07:30 2015-04-01 07:30:00
زاگرس 4046 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 10:30 2015-04-01 10:30:00
نفت ایران 2568 ماهشهر به موقع F100 داخلی چهارشنبه 10:40 2015-04-01 10:40:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 12:00 2015-04-01 12:00:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A30B داخلی چهارشنبه 12:00 2015-04-01 12:00:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 12:00 2015-04-01 12:00:00
ماهان 1178 نجف به موقع A310 خارجی چهارشنبه 12:00 2015-04-01 12:00:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 13:30 2015-04-01 13:30:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F100 داخلی چهارشنبه 13:30 2015-04-01 13:30:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی چهارشنبه 14:45 2015-04-01 14:45:00
قشم اير 2266 دبي به موقع A320 خارجی چهارشنبه 15:20 2015-04-01 15:20:00
تابان 6211 قشم به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 15:30 2015-04-01 15:30:00
ماهان 4567 عسلويه به موقع BA146 داخلی چهارشنبه 15:45 2015-04-01 15:45:00
ايران اير 239 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 17:00 2015-04-01 17:00:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 17:00 2015-04-01 17:00:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 17:15 2015-04-01 17:15:00
ايران اير 346 بندر عباس به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 19:45 2015-04-01 19:45:00
ايران اير 333 اهواز به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 21:05 2015-04-01 21:05:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 22:30 2015-04-01 22:30:00
کاسپين 4303 تهران به موقع MD82 خارجی جمعه 18:00 2015-04-03 18:00:00
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
آقایان حسین اکرمیان و غلامحسین باقریان از اعضای محترم هیأت مدیره شرکت فرودگاه های کشور مورخ 24/12/93  وارد فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان شدند و از پروژه های در دست اجرای این فرودگاه و عوامل پروازی بازدید نمودند در این دیدار که آقای مهندس قاسم زاده مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان ایشان را همراهی می نمودند با حضور در بخشهای مختلف عملیات هوانوردی و فرودگاهی با کارکنان واحدهای فرودگاه دیدار و گفتگو داشتند و ضمن تبریک پیشاپیش سال نو برای آنان آرزوی سلامتی وموفقیت نمودند.
شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
پروازهای شرکت هواپیمایی فلای دبی از اصفهان به دبی از 20/12/93 با  سه پرواز در هفته در روزهای یکشنبه ، چهارشنبه و جمعه آغاز گردید . با انجام پروازهای شرکت مذکور تعداد پروازهای مسیر اصفهان به دبی از 6 پرواز به 9 پرواز در هفته افزایش می یابد و ظرفیت صندلیهای مسیر فوق الذکر از 912 صندلی در هفته به 1458 صندلی افزایش خواهد یافت  که تعداد 546 صندلی در هفته به ظرفیت مسیر اصفهان – دبی – اصفهان اضافه می شود .
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
در راستای میزبانی استان اصفهان از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس ، پیکر مطهر دوتن از شهدای گمنام با پرواز 238 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شامگاه 19/12/93 وارد فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان شدند و طی مراسم ویژه ای با حضور مسئولین و کارکنان این اداره کل ، نیروهای یگان حفاظت سپاه و یگان انتظامی ، مسئولین و پرسنل شرکتها و نهادهای مستقر در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان از محوطه رمپ تا پاویون تشییع و سپس به شهر اصفهان منتقل شدند .
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
آقای علیرضا مهدوی سرشیفت خدمات ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان درتاریخ 25/11/93 مقداری پول (345.000 دینارعراقی،300 دلار و 1.300.000ریال) از اموال مفقود شده مسافراین فرودگاه را نگهداری و پس از شناسائی صاحب آن تحویل وی نموده است که از این عمل خداپسندانه ایشان تقدیر میشود.