خوش آمدید — امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۱:۰۰:۲۳
اصفهان
امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
19°
22°
7°
فردا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
27°
13°
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
27°
10°
۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
27°
13°
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
28°
13°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تابان 6207 مشهد نشست 20:30 - پایان تحویل بار MD82 داخلی یک شنبه 20:20 2015-04-26 20:20:00
تابان 6209 مشهد نشست 21:01 - تحویل بار از تسمه 2 MD88 داخلی یک شنبه 20:50 2015-04-26 20:50:00
فلاي دبي 261 دبي لغو شد A300 خارجی یک شنبه 21:00 2015-04-26 21:00:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 21:40 2015-04-26 21:40:00
ايران اير 238 تهران به موقع MD82 داخلی یک شنبه 22:10 2015-04-26 22:10:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD90 داخلی یک شنبه 22:35 2015-04-26 22:35:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی دوشنبه 03:50 2015-04-27 03:50:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 06:30 2015-04-27 06:30:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F100 داخلی دوشنبه 07:40 2015-04-27 07:40:00
ايران اير 252 تهران به موقع MD88 داخلی دوشنبه 08:15 2015-04-27 08:15:00
تابان 6295 تهران به موقع MD88 داخلی دوشنبه 09:45 2015-04-27 09:45:00
نفت ایران 2564 خارک به موقع F100 داخلی دوشنبه 09:50 2015-04-27 09:50:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 10:00 2015-04-27 10:00:00
قشم اير 1289 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 10:50 2015-04-27 10:50:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:10 2015-04-27 11:10:00
اترك 1928 مشهد به موقع A320 داخلی دوشنبه 11:50 2015-04-27 11:50:00
کيش اير 7154 نجف به موقع MD82 خارجی دوشنبه 12:00 2015-04-27 12:00:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی دوشنبه 12:15 2015-04-27 12:15:00
ايران اير 666 کويت به موقع MD88 خارجی دوشنبه 13:05 2015-04-27 13:05:00
ايران اير 680 دبي به موقع A320 خارجی دوشنبه 13:15 2015-04-27 13:15:00
نفت ایران 2589 لاوان - شيراز به موقع F100 داخلی دوشنبه 13:30 2015-04-27 13:30:00
زاگرس 4156 نجف به موقع MD82 خارجی دوشنبه 13:30 2015-04-27 13:30:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 14:25 2015-04-27 14:25:00
تابان 6356 نجف به موقع MD88 خارجی دوشنبه 14:45 2015-04-27 14:45:00
قشم اير 2238 بغداد به موقع AB6 خارجی دوشنبه 15:15 2015-04-27 15:15:00
زاگرس 4023 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 15:30 2015-04-27 15:30:00
ايران اير 254 تهران به موقع A320 داخلی دوشنبه 17:50 2015-04-27 17:50:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 18:25 2015-04-27 18:25:00
تابان 6279 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 19:20 2015-04-27 19:20:00
قشم اير 1282 تهران به موقع AR8 داخلی دوشنبه 21:45 2015-04-27 21:45:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 21:50 2015-04-27 21:50:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 22:35 2015-04-27 22:35:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD90 داخلی سه شنبه 00:20 2015-04-28 00:20:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 06:30 2015-04-28 06:30:00
ايران اير تور 8040 تهران به موقع MD82 داخلی سه شنبه 07:30 2015-04-28 07:30:00
ماهان 4560 کرمان به موقع BA146 داخلی سه شنبه 08:10 2015-04-28 08:10:00
نفت ایران 2572 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 09:15 2015-04-28 09:15:00
تابان 6295 تهران به موقع MD88 داخلی سه شنبه 09:45 2015-04-28 09:45:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A310 داخلی سه شنبه 10:30 2015-04-28 10:30:00
قشم اير 1289 مشهد به موقع F100 داخلی سه شنبه 10:50 2015-04-28 10:50:00
ايران اير تور 8041 جم به موقع MD82 داخلی سه شنبه 11:00 2015-04-28 11:00:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 11:10 2015-04-28 11:10:00
ايران اير 391 مشهد به موقع A320 داخلی سه شنبه 11:15 2015-04-28 11:15:00
نفت ایران 2543 خارک به موقع F100 داخلی سه شنبه 12:10 2015-04-28 12:10:00
ماهان 4561 تبريز به موقع BA146 داخلی سه شنبه 13:20 2015-04-28 13:20:00
نفت ایران 2573 سيري به موقع F100 داخلی سه شنبه 13:40 2015-04-28 13:40:00
کاسپين 026 عسلويه به موقع MD83 داخلی سه شنبه 14:00 2015-04-28 14:00:00
تابان 6344 دبي به موقع MD88 خارجی سه شنبه 14:35 2015-04-28 14:35:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 15:45 2015-04-28 15:45:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی سه شنبه 16:45 2015-04-28 16:45:00
ايران اير 236 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 17:25 2015-04-28 17:25:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی سه شنبه 19:00 2015-04-28 19:00:00
ايران اير 421 کیش به موقع MD82 داخلی سه شنبه 19:00 2015-04-28 19:00:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F100 داخلی سه شنبه 20:05 2015-04-28 20:05:00
تابان 6277 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 20:10 2015-04-28 20:10:00
ايران اير 1516 جده به موقع B747 خارجی سه شنبه 20:10 2015-04-28 20:10:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 21:40 2015-04-28 21:40:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD82 داخلی سه شنبه 22:35 2015-04-28 22:35:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD82 داخلی سه شنبه 22:50 2015-04-28 22:50:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
فلاي دبي 262 دبي لغو شد A300 خارجی یک شنبه 22:00 2015-04-26 22:00:00
تابان 6210 مشهد پذیرش مسافر از کانتر 9-10 - در حال سوار شدن از درب 2 MD88 داخلی یک شنبه 22:00 2015-04-26 22:00:00
قشم اير 1283 تهران پذیرش مسافر از کانتر 8 F100 داخلی یک شنبه 22:25 2015-04-26 22:25:00
ايران اير 239 تهران پذیرش مسافر از کانتر 5-6 F100 داخلی یک شنبه 22:45 2015-04-26 22:45:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD82 داخلی یک شنبه 23:30 2015-04-26 23:30:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی دوشنبه 04:50 2015-04-27 04:50:00
تابان 6296 تهران به موقع A140 داخلی دوشنبه 07:00 2015-04-27 07:00:00
قشم اير 1288 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 07:15 2015-04-27 07:15:00
نفت ایران 2588 شيراز - لاوان به موقع F100 داخلی دوشنبه 08:10 2015-04-27 08:10:00
ايران اير 667 کويت به موقع F100 خارجی دوشنبه 09:05 2015-04-27 09:05:00
نفت ایران 2565 خارک به موقع F100 داخلی دوشنبه 10:20 2015-04-27 10:20:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:00 2015-04-27 11:00:00
تابان 6355 نجف به موقع MD82 خارجی دوشنبه 11:00 2015-04-27 11:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 11:35 2015-04-27 11:35:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 12:00 2015-04-27 12:00:00
کيش اير 7155 نجف به موقع MD82 خارجی دوشنبه 12:00 2015-04-27 12:00:00
اترك 1927 مشهد به موقع A320 داخلی دوشنبه 13:00 2015-04-27 13:00:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 13:15 2015-04-27 13:15:00
ايران اير 253 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 13:55 2015-04-27 13:55:00
ايران اير 255 تهران به موقع A320 داخلی دوشنبه 14:05 2015-04-27 14:05:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F100 داخلی دوشنبه 14:10 2015-04-27 14:10:00
زاگرس 4155 نجف به موقع MD82 خارجی دوشنبه 14:30 2015-04-27 14:30:00
کيش اير 7446 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 15:10 2015-04-27 15:10:00
تابان 6280 کیش به موقع MD82 داخلی دوشنبه 16:00 2015-04-27 16:00:00
قشم اير 2239 نجف به موقع AB6 خارجی دوشنبه 16:30 2015-04-27 16:30:00
زاگرس 4024 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 16:30 2015-04-27 16:30:00
ايران اير 681 دبي به موقع A320 خارجی دوشنبه 18:35 2015-04-27 18:35:00
کيش اير 7423 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 19:10 2015-04-27 19:10:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F50 داخلی دوشنبه 19:30 2015-04-27 19:30:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 20:30 2015-04-27 20:30:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:30 2015-04-27 22:30:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD82 داخلی دوشنبه 23:00 2015-04-27 23:00:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 23:30 2015-04-27 23:30:00
قشم اير 1288 مشهد به موقع F100 داخلی سه شنبه 07:15 2015-04-28 07:15:00
ماهان 4561 تبريز به موقع BA146 داخلی سه شنبه 09:10 2015-04-28 09:10:00
نفت ایران 2570 سيري به موقع F100 داخلی سه شنبه 09:55 2015-04-28 09:55:00
تابان 6343 دبي به موقع MD88 خارجی سه شنبه 11:00 2015-04-28 11:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 11:35 2015-04-28 11:35:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A310 داخلی سه شنبه 11:45 2015-04-28 11:45:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 12:00 2015-04-28 12:00:00
ايران اير 390 مشهد به موقع MD83 داخلی سه شنبه 12:05 2015-04-28 12:05:00
ايران اير 1516 جده به موقع B747 داخلی سه شنبه 13:10 2015-04-28 13:10:00
ايران اير تور 8041 تهران به موقع MD82 داخلی سه شنبه 13:45 2015-04-28 13:45:00
نفت ایران 2573 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 14:20 2015-04-28 14:20:00
ماهان 4561 کرمان به موقع BA146 داخلی سه شنبه 14:20 2015-04-28 14:20:00
کاسپين 025 عسلويه به موقع MD83 داخلی سه شنبه 15:00 2015-04-28 15:00:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 16:30 2015-04-28 16:30:00
تابان 6278 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 16:45 2015-04-28 16:45:00
ايران اير 237 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 18:00 2015-04-28 18:00:00
ايران اير 420 کیش به موقع MD82 داخلی سه شنبه 19:45 2015-04-28 19:45:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD83 داخلی سه شنبه 19:45 2015-04-28 19:45:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F50 داخلی سه شنبه 20:45 2015-04-28 20:45:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 22:25 2015-04-28 22:25:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 23:45 2015-04-28 23:45:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 23:50 2015-04-28 23:50:00
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
در تاریخ 29/1/94 مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان به اتفاق معاونین و مسئولین فرودگاهی با خانواده شهدای همکار دیدار نمودند ، در این دیدارهای صمیمی آقای مهندس قاسم زاده ضمن گفتگوی صمیمی با خانواده شهیدان سرافراز مهدی شجاعی ، مهدی سلمانی و محمد صادق توکلی توفیق ادامه راه پرفیض و فروغ شهداء و صبر و شکیبایی توأم با سلامتی برای خانواده محترم آنان از خداوند سبحان مسئلت نمودند .
دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
صبح دوشنبه مورخ 24/1/94 ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از پروژه های در دست اجرا و عوامل پروازی و واحد های عملیات فرودگاهی و هوانوردی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بازدید نمودند، در این بازدید که مدیر کل، معاونین و مسئولین فرودگاهی آنان را همراهی می نمودند ابتدا آقای مهندس قاسم زاده مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان به تشریح عملکرد و پروژه هایی که در چند سال اخیر مورد بهره برداری قرار گرفته است اشاره نمودند و سپس در خصوص چگونگی و روند اجرای پروژه احداث ترمینال جدید پروازهای خارجی توضیحاتی را بیان نمودند، همچنین آقای مهندس امینی ریاست شورای اسلامی شهر اصفهان طی سخنانی یکی از زیر ساخت های گردشگری بخصوص در حوزه خارجی را فرودگاه عنوان نمودند و اذعان داشتند توجه به زیر ساخت های گردشگری
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، تولد حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیرانقلاب اسلامی ، گرامیداشت مقام زن و روز مادر مراسمی با حضور مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان، معاونین، مسئولین و بانوان شاغل در این اداره کل برگزار گردید. در این مراسم آقای مهندس قاسم زاده ضمن تبریک این ایام از تلاش ها و فعالیت بانوان تشکر و قدردانی نمودند و در پایان مراسم مذکور نیز با شاخه گل و لوح تقدیر و هدایایی از آنان تجلیل به عمل آمد
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
آقایان حسین اکرمیان و غلامحسین باقریان از اعضای محترم هیأت مدیره شرکت فرودگاه های کشور مورخ 24/12/93  وارد فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان شدند و از پروژه های در دست اجرای این فرودگاه و عوامل پروازی بازدید نمودند در این دیدار که آقای مهندس قاسم زاده مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان ایشان را همراهی می نمودند با حضور در بخشهای مختلف عملیات هوانوردی و فرودگاهی با کارکنان واحدهای فرودگاه دیدار و گفتگو داشتند و ضمن تبریک پیشاپیش سال نو برای آنان آرزوی سلامتی وموفقیت نمودند.