خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ۱۴:۰۰:۲۱
اصفهان
امروز پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴
4°
4°
-8°
فردا ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
10°
-7°
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
12°
-6°
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
14°
-4°
۲۶ بهمن ۱۳۹۴
16°
-3°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 680 دبي نشست 12:31 - پایان تحویل بار A320 خارجی پنج شنبه 12:15 2016-02-11 12:15:00
معراج 2863 مشهد نشست 12:58 - پایان تحویل بار A300 داخلی پنج شنبه 12:30 2016-02-11 12:30:00
کيش اير 7439 بندر عباس نشست 12:36 - پایان تحویل بار F100 داخلی پنج شنبه 12:45 2016-02-11 12:45:00
کاسپين 4304 مشهد نشست 13:52 - تحویل بار از تسمه 2 MD82 داخلی پنج شنبه 13:30 2016-02-11 13:30:00
کاسپين 4326 عسلويه نشست 13:20 - تحویل بار از تسمه 1 B737 داخلی پنج شنبه 13:30 2016-02-11 13:30:00
کيش اير 7422 کیش اعلام ورود 14:20 MD82 داخلی پنج شنبه 13:45 2016-02-11 13:45:00
تابان 6203 مشهد لغو شد RJ100 داخلی پنج شنبه 14:20 2016-02-11 14:20:00
تابان 6279 کیش به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 14:20 2016-02-11 14:20:00
زاگرس 4182 نجف به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 15:30 2016-02-11 15:30:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F50 داخلی پنج شنبه 16:45 2016-02-11 16:45:00
ايران اير 254 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 17:00 2016-02-11 17:00:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 17:45 2016-02-11 17:45:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 19:20 2016-02-11 19:20:00
تابان 6207 مشهد لغو شد MD88 داخلی پنج شنبه 19:20 2016-02-11 19:20:00
ايران اير 471 شيراز به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 19:50 2016-02-11 19:50:00
آسمان 3760 آبادان به موقع ATR داخلی پنج شنبه 20:05 2016-02-11 20:05:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی پنج شنبه 20:45 2016-02-11 20:45:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 21:50 2016-02-11 21:50:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 21:55 2016-02-11 21:55:00
ايران اير 238 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 22:15 2016-02-11 22:15:00
ترکیه 892 استانبول به موقع B737 خارجی جمعه 03:35 2016-02-12 03:35:00
قشم اير 1280 تهران به موقع AJI داخلی جمعه 06:30 2016-02-12 06:30:00
ايران اير 376 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 08:25 2016-02-12 08:25:00
ماهان 1177 بغداد به موقع A300 خارجی جمعه 09:30 2016-02-12 09:30:00
تابان 6231 تهران لغو شد RJ100 داخلی جمعه 09:30 2016-02-12 09:30:00
تابان 6356 نجف به موقع MD88 خارجی جمعه 10:00 2016-02-12 10:00:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 10:15 2016-02-12 10:15:00
کيش اير 7497 تهران به موقع MD82 داخلی جمعه 11:00 2016-02-12 11:00:00
عراقي 171 نجف به موقع CRJ خارجی جمعه 12:00 2016-02-12 12:00:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 12:45 2016-02-12 12:45:00
تابان 6233 تهران لغو شد RJ100 داخلی جمعه 13:15 2016-02-12 13:15:00
کيش اير 7422 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 14:15 2016-02-12 14:15:00
العربيه الطيران 209 شارجه به موقع A320 خارجی جمعه 14:15 2016-02-12 14:15:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 14:40 2016-02-12 14:40:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع MD83 داخلی جمعه 15:15 2016-02-12 15:15:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F50 داخلی جمعه 15:45 2016-02-12 15:45:00
قشم اير 1235 ماهشهر به موقع F100 داخلی جمعه 15:45 2016-02-12 15:45:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 16:00 2016-02-12 16:00:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 16:50 2016-02-12 16:50:00
ايران اير 391 مشهد به موقع A300 داخلی جمعه 17:45 2016-02-12 17:45:00
ايران اير 421 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 18:20 2016-02-12 18:20:00
تابان 6237 اهواز لغو شد RJ100 داخلی جمعه 18:45 2016-02-12 18:45:00
تابان 6277 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 19:10 2016-02-12 19:10:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی جمعه 19:45 2016-02-12 19:45:00
ايران اير 332 اهواز به موقع A320 داخلی جمعه 20:10 2016-02-12 20:10:00
آسمان 3760 آبادان به موقع ATR داخلی جمعه 21:15 2016-02-12 21:15:00
ايران اير 377 زاهدان - کرمان به موقع F100 داخلی جمعه 21:40 2016-02-12 21:40:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 21:55 2016-02-12 21:55:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 23:50 2016-02-12 23:50:00
ترکیه 892 استانبول به موقع B737 خارجی شنبه 03:35 2016-02-13 03:35:00
قشم اير 1280 تهران به موقع AJI داخلی شنبه 06:30 2016-02-13 06:30:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 07:00 2016-02-13 07:00:00
تابان 6231 تهران به موقع RJ100 داخلی شنبه 09:30 2016-02-13 09:30:00
ماهان 1177 بغداد به موقع A300 خارجی شنبه 09:30 2016-02-13 09:30:00
تابان 6356 نجف به موقع MD88 خارجی شنبه 10:00 2016-02-13 10:00:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 11:00 2016-02-13 11:00:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 12:15 2016-02-13 12:15:00
نفت ایران 2526 لاوان - شيراز به موقع F100 داخلی شنبه 13:05 2016-02-13 13:05:00
کاسپين 4326 عسلويه به موقع B737 داخلی شنبه 13:50 2016-02-13 13:50:00
تابان 6354 نجف به موقع MD82 خارجی شنبه 14:15 2016-02-13 14:15:00
ماهان 4560 کرمان به موقع BA146 داخلی شنبه 14:40 2016-02-13 14:40:00
تابان 6205 مشهد به موقع B737 داخلی شنبه 15:20 2016-02-13 15:20:00
ايران اير 314 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 16:10 2016-02-13 16:10:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 16:15 2016-02-13 16:15:00
کيش اير 7022 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 18:30 2016-02-13 18:30:00
کيش اير 7416 کیش به موقع MD82 داخلی شنبه 18:45 2016-02-13 18:45:00
تابان 6233 تهران به موقع RJ100 داخلی شنبه 18:55 2016-02-13 18:55:00
فلاي دبي 261 دبي به موقع B737 خارجی شنبه 19:50 2016-02-13 19:50:00
ماهان 4561 تبريز به موقع BA146 داخلی شنبه 19:50 2016-02-13 19:50:00
نفت ایران 2641 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 19:55 2016-02-13 19:55:00
ايران اير 347 بندر عباس به موقع F100 داخلی شنبه 20:40 2016-02-13 20:40:00
آسمان 3760 آبادان به موقع ATR داخلی شنبه 21:00 2016-02-13 21:00:00
کيش اير 7432 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 21:30 2016-02-13 21:30:00
ايران اير 666 کويت به موقع MD82 خارجی شنبه 21:50 2016-02-13 21:50:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 21:55 2016-02-13 21:55:00
تابان 6235 تهران به موقع RJ100 داخلی شنبه 22:15 2016-02-13 22:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 305 سيري پرواز کرد 11:03 F100 داخلی پنج شنبه 10:30 2016-02-11 10:30:00
تابان 6280 کیش پرواز کرد 11:59 MD82 داخلی پنج شنبه 11:00 2016-02-11 11:00:00
زاگرس 4181 نجف پرواز کرد 11:59 MD82 خارجی پنج شنبه 11:30 2016-02-11 11:30:00
نفت ایران 2519 تهران پرواز کرد 11:31 F100 داخلی پنج شنبه 11:30 2016-02-11 11:30:00
زاگرس 4006 کیش پرواز کرد 12:02 MD88 داخلی پنج شنبه 12:00 2016-02-11 12:00:00
ايران اير 255 تهران پرواز کرد 13:41 A320 داخلی پنج شنبه 13:15 2016-02-11 13:15:00
معراج 2862 مشهد درب خروج بسته شد - آماده پرواز A320 داخلی پنج شنبه 13:30 2016-02-11 13:30:00
کيش اير 7440 بندر عباس پرواز کرد 13:40 F100 داخلی پنج شنبه 13:30 2016-02-11 13:30:00
کاسپين 4327 عسلويه پذیرش مسافر از کانتر 12 - در حال سوار شدن از درب 3 B737 داخلی پنج شنبه 14:30 2016-02-11 14:30:00
کاسپين 4305 مشهد پذیرش مسافر از کانتر 11 MD82 داخلی پنج شنبه 14:30 2016-02-11 14:30:00
کيش اير 7446 مشهد پذیرش مسافر از کانتر 3 MD82 داخلی پنج شنبه 14:30 2016-02-11 14:30:00
تابان 6208 مشهد لغو شد MD88 داخلی پنج شنبه 15:30 2016-02-11 15:30:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 15:30 2016-02-11 15:30:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 16:45 2016-02-11 16:45:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F50 داخلی پنج شنبه 17:20 2016-02-11 17:20:00
ايران اير 681 دبي به موقع A320 خارجی پنج شنبه 17:50 2016-02-11 17:50:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 18:30 2016-02-11 18:30:00
ايران اير 470 شيراز به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 20:35 2016-02-11 20:35:00
آسمان 3759 آبادان به موقع ATR داخلی پنج شنبه 20:40 2016-02-11 20:40:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F50 داخلی پنج شنبه 21:15 2016-02-11 21:15:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 22:40 2016-02-11 22:40:00
ايران اير 239 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 23:00 2016-02-11 23:00:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 23:00 2016-02-11 23:00:00
ترکیه 893 استانبول به موقع B737 خارجی جمعه 04:35 2016-02-12 04:35:00
تابان 6355 نجف به موقع MD88 خارجی جمعه 06:30 2016-02-12 06:30:00
تابان 6230 تهران لغو شد RJ100 داخلی جمعه 07:00 2016-02-12 07:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع AJI داخلی جمعه 07:15 2016-02-12 07:15:00
ايران اير 376 کرمان - زاهدان به موقع F100 داخلی جمعه 09:00 2016-02-12 09:00:00
ماهان 1178 نجف به موقع A306 خارجی جمعه 10:30 2016-02-12 10:30:00
تابان 6232 تهران لغو شد RJ100 داخلی جمعه 10:30 2016-02-12 10:30:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 11:00 2016-02-12 11:00:00
کيش اير 7446 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 11:45 2016-02-12 11:45:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 12:00 2016-02-12 12:00:00
عراقي 172 بغداد به موقع CRJ خارجی جمعه 13:00 2016-02-12 13:00:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 13:30 2016-02-12 13:30:00
العربيه الطيران 200 شارجه به موقع A320 خارجی جمعه 14:55 2016-02-12 14:55:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 15:00 2016-02-12 15:00:00
تابان 6278 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 15:45 2016-02-12 15:45:00
تابان 6238 اهواز لغو شد RJ100 داخلی جمعه 16:15 2016-02-12 16:15:00
کيش اير 7496 تهران به موقع MD82 داخلی جمعه 16:15 2016-02-12 16:15:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F50 داخلی جمعه 16:20 2016-02-12 16:20:00
قشم اير 1234 ماهشهر به موقع F100 داخلی جمعه 16:30 2016-02-12 16:30:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 17:00 2016-02-12 17:00:00
تابان 6208 مشهد به موقع B737 داخلی جمعه 17:50 2016-02-12 17:50:00
ايران اير 390 مشهد به موقع F100 داخلی جمعه 18:30 2016-02-12 18:30:00
ايران اير 420 کیش به موقع MD83 داخلی جمعه 19:05 2016-02-12 19:05:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 20:10 2016-02-12 20:10:00
ايران اير 333 اهواز به موقع A320 داخلی جمعه 20:55 2016-02-12 20:55:00
آسمان 3759 آبادان به موقع ATR داخلی جمعه 21:45 2016-02-12 21:45:00
ايران اير 377 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 22:15 2016-02-12 22:15:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 22:40 2016-02-12 22:40:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F50 داخلی جمعه 22:45 2016-02-12 22:45:00
ترکیه 893 استانبول به موقع B737 خارجی شنبه 04:35 2016-02-13 04:35:00
تابان 6355 نجف به موقع MD88 خارجی شنبه 06:30 2016-02-13 06:30:00
تابان 6230 تهران به موقع RJ100 داخلی شنبه 07:00 2016-02-13 07:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع AJI داخلی شنبه 07:15 2016-02-13 07:15:00
نفت ایران 2527 شيراز - لاوان به موقع F100 داخلی شنبه 07:40 2016-02-13 07:40:00
تابان 6232 تهران به موقع RJ100 داخلی شنبه 10:30 2016-02-13 10:30:00
ماهان 1178 نجف به موقع A306 خارجی شنبه 10:30 2016-02-13 10:30:00
تابان 6353 نجف به موقع MD82 خارجی شنبه 10:45 2016-02-13 10:45:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 12:00 2016-02-13 12:00:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 13:00 2016-02-13 13:00:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 13:45 2016-02-13 13:45:00
کاسپين 4327 عسلويه به موقع B737 داخلی شنبه 14:50 2016-02-13 14:50:00
ماهان 4560 تبريز به موقع BA146 داخلی شنبه 15:40 2016-02-13 15:40:00
تابان 6206 مشهد به موقع B737 داخلی شنبه 16:30 2016-02-13 16:30:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 16:45 2016-02-13 16:45:00
ايران اير 346 بندر عباس به موقع F100 داخلی شنبه 16:45 2016-02-13 16:45:00
کيش اير 7433 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 19:15 2016-02-13 19:15:00
کيش اير 7417 کیش به موقع MD88 داخلی شنبه 19:45 2016-02-13 19:45:00
تابان 6234 تهران به موقع RJ100 داخلی شنبه 19:45 2016-02-13 19:45:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 20:30 2016-02-13 20:30:00
نفت ایران 2640 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 20:30 2016-02-13 20:30:00
فلاي دبي 262 دبي به موقع B737 خارجی شنبه 20:50 2016-02-13 20:50:00
ماهان 4561 کرمان به موقع BA146 داخلی شنبه 20:50 2016-02-13 20:50:00
ايران اير 315 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 21:15 2016-02-13 21:15:00
آسمان 3759 آبادان به موقع ATR داخلی شنبه 21:30 2016-02-13 21:30:00
کيش اير 7023 کیش به موقع MD83 داخلی شنبه 22:15 2016-02-13 22:15:00
ايران اير 337 تهران به موقع MD82 داخلی شنبه 22:40 2016-02-13 22:40:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 22:40 2016-02-13 22:40:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 23:00 2016-02-13 23:00:00
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
با عنایت به فرارسیدن سی و هفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در راستای ضرورت تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی ،با هماهنگی بعمل آمده با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان آقای مهندس قاسم زاده مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان به اتفاق معاونین با چند خانواده شهید معزز و جانباز در سطح استان اصفهان دیدار نمودند.
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
به مناسبت ایام اله دهه مبارک فجر و سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران مورخ 21/11/94 با حضور آقای مه آبادی ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ، بهره برداری از پروژه های فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان آغاز گردید . این پروژه ها که عبارت بودند از دستگاه کمک ناوبری DVOR/DME ، ساختمان جدید پلیس ، بهسازی ترمینال داخلی ، بهسازی  نمازخانه های ترمینال داخلی ، سالن اجتماعات ، بهسازی بلوار و احداث میدان جدید آن ، منابع ذخیره آب ، چراغهای end light باندها و بهسازی روشنایی بلوار فرودگاه و بازسازی ایستگاه ناوبری انارک با اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال هزینه گردیده است . همچنین در این دیدار آقایان باقریان معاون برنامه ریزی و نظارت ، اسفندیار
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
مراسم گرامیداشت سی و هفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران مورخ 20/11/93 با حضور مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان، معاونین، مسئولین فرودگاهی، خانواده معزز شهدا و جمع کثیری از کارکنان شاغل در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، با برنامه های متنوع به نحو شایسته ای در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید. 
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
به مناسبت 12 بهمن سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی مراسم ویژه ایی در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان برگزار شد و از مسافرین و کادر پرواز شماره 6356 به این فرودگاه که ورود آن مصادف با فرود پرواز رهبر کبیر انقلاب اسلامی به میهن اسلامی بود با حضور مدیر کل ، معاونین ومسئولین فرودگاهی، فرماندهان یگان حفاظت و پلیس فرودگاه با تقدیم شاخه گل استقبال گردید ، همچنین به اولین مسافر پیاده شده از این پرواز توسط مهندس قاسم زاده مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان یک فقره بلیط رفت و برگشت به مشهد مقدس اهداء گردید .