خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴ ۰۴:۰۰:۳۶
اصفهان
امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴
17°
31°
16°
فردا ۸ خرداد ۱۳۹۴
33°
17°
۹ خرداد ۱۳۹۴
34°
17°
۱۰ خرداد ۱۳۹۴
34°
18°
۱۱ خرداد ۱۳۹۴
35°
19°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ترکیه 892 استانبول نشست 03:46 - تحویل بار از تسمه 1 A320 خارجی پنج شنبه 03:45 2015-05-28 03:45:00
قشم اير 1280 تهران به موقع AR8 داخلی پنج شنبه 06:30 2015-05-28 06:30:00
نفت ایران 2518 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 07:50 2015-05-28 07:50:00
ايران اير 252 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 08:15 2015-05-28 08:15:00
ايران اير تور 927 اهواز به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 09:50 2015-05-28 09:50:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی پنج شنبه 10:15 2015-05-28 10:15:00
ايران اير 304 سيري به موقع F100 داخلی پنج شنبه 10:20 2015-05-28 10:20:00
تابان 6356 نجف به موقع MD90 خارجی پنج شنبه 10:45 2015-05-28 10:45:00
قشم اير 1289 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 10:50 2015-05-28 10:50:00
نفت ایران 2519 بهرگان به موقع F100 داخلی پنج شنبه 10:50 2015-05-28 10:50:00
کيش اير 7154 نجف به موقع MD82 خارجی پنج شنبه 11:30 2015-05-28 11:30:00
ايران اير 680 دبي به موقع A320 خارجی پنج شنبه 12:15 2015-05-28 12:15:00
کيش اير 7439 بندر عباس به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 12:45 2015-05-28 12:45:00
کاسپين 026 عسلويه به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 14:00 2015-05-28 14:00:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 14:15 2015-05-28 14:15:00
قشم اير 2238 بغداد به موقع AB6 خارجی پنج شنبه 15:15 2015-05-28 15:15:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 16:00 2015-05-28 16:00:00
تابان 6279 کیش به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 17:20 2015-05-28 17:20:00
ايران اير 254 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 17:50 2015-05-28 17:50:00
آسمان 855 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 19:50 2015-05-28 19:50:00
ايران اير 471 شيراز به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 19:50 2015-05-28 19:50:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 21:40 2015-05-28 21:40:00
ايران اير 238 تهران به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 22:10 2015-05-28 22:10:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 22:20 2015-05-28 22:20:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 22:20 2015-05-28 22:20:00
نفت ایران 2643 اهواز به موقع F100 داخلی پنج شنبه 22:30 2015-05-28 22:30:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 00:05 2015-05-29 00:05:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 06:30 2015-05-29 06:30:00
ايران اير 376 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 08:25 2015-05-29 08:25:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD83 داخلی جمعه 09:30 2015-05-29 09:30:00
تابان 6356 نجف به موقع MD90 خارجی جمعه 09:45 2015-05-29 09:45:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 10:15 2015-05-29 10:15:00
قشم اير 1289 مشهد به موقع F100 داخلی جمعه 10:50 2015-05-29 10:50:00
کيش اير 7497 تهران به موقع MD82 داخلی جمعه 12:00 2015-05-29 12:00:00
عراقي 171 نجف به موقع CRJ خارجی جمعه 13:00 2015-05-29 13:00:00
کيش اير 7422 کیش به موقع MD83 داخلی جمعه 13:15 2015-05-29 13:15:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A310 داخلی جمعه 13:15 2015-05-29 13:15:00
زاگرس 4023 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 13:30 2015-05-29 13:30:00
تابان 6344 دبي به موقع MD88 خارجی جمعه 15:00 2015-05-29 15:00:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 15:30 2015-05-29 15:30:00
قشم اير 1235 ماهشهر به موقع AR8 داخلی جمعه 15:45 2015-05-29 15:45:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 15:50 2015-05-29 15:50:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 16:30 2015-05-29 16:30:00
تابان 6277 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 18:20 2015-05-29 18:20:00
ايران اير 421 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 19:00 2015-05-29 19:00:00
ايران اير 391 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 19:25 2015-05-29 19:25:00
فلاي دبي 261 دبي به موقع A300 خارجی جمعه 19:45 2015-05-29 19:45:00
ايران اير 377 زاهدان - کرمان به موقع F100 داخلی جمعه 21:40 2015-05-29 21:40:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 21:40 2015-05-29 21:40:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 22:45 2015-05-29 22:45:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 23:20 2015-05-29 23:20:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی شنبه 03:50 2015-05-30 03:50:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 06:30 2015-05-30 06:30:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 07:00 2015-05-30 07:00:00
ماهان 4560 کرمان به موقع BA146 داخلی شنبه 08:10 2015-05-30 08:10:00
قشم اير 1289 مشهد به موقع F100 داخلی شنبه 10:50 2015-05-30 10:50:00
قشم اير 1287 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 11:15 2015-05-30 11:15:00
نفت ایران 2643 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 11:15 2015-05-30 11:15:00
ماهان 1177 بغداد به موقع A300 خارجی شنبه 11:40 2015-05-30 11:40:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 12:15 2015-05-30 12:15:00
ماهان 4561 تبريز به موقع BA146 داخلی شنبه 13:20 2015-05-30 13:20:00
کاسپين 026 عسلويه به موقع MD83 داخلی شنبه 14:00 2015-05-30 14:00:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 14:45 2015-05-30 14:45:00
کيش اير 7022 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 15:15 2015-05-30 15:15:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 15:20 2015-05-30 15:20:00
ايران اير 316 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 16:45 2015-05-30 16:45:00
کيش اير 7432 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 18:15 2015-05-30 18:15:00
ايران اير تور 919 آبادان به موقع MD82 داخلی شنبه 20:10 2015-05-30 20:10:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 20:20 2015-05-30 20:20:00
ايران اير 347 بندر عباس به موقع F100 داخلی شنبه 21:10 2015-05-30 21:10:00
ايران اير 666 کويت به موقع MD82 خارجی شنبه 21:10 2015-05-30 21:10:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 21:40 2015-05-30 21:40:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ترکیه 893 استانبول پایان پذیرش مسافر A320 خارجی پنج شنبه 04:50 2015-05-28 04:50:00
تابان 6355 نجف به موقع MD83 خارجی پنج شنبه 07:00 2015-05-28 07:00:00
قشم اير 1288 مشهد به موقع AR8 داخلی پنج شنبه 07:15 2015-05-28 07:15:00
نفت ایران 2518 بهرگان به موقع F100 داخلی پنج شنبه 08:30 2015-05-28 08:30:00
ايران اير 667 کويت به موقع A319 خارجی پنج شنبه 09:00 2015-05-28 09:00:00
ايران اير تور 926 اهواز به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 10:45 2015-05-28 10:45:00
ايران اير 305 سيري به موقع F100 داخلی پنج شنبه 10:55 2015-05-28 10:55:00
کيش اير 7446 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 11:00 2015-05-28 11:00:00
نفت ایران 2519 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 11:30 2015-05-28 11:30:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 11:35 2015-05-28 11:35:00
کيش اير 7155 نجف به موقع MD82 خارجی پنج شنبه 12:30 2015-05-28 12:30:00
کيش اير 7440 بندر عباس به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 13:30 2015-05-28 13:30:00
ايران اير 255 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 14:15 2015-05-28 14:15:00
کاسپين 025 عسلويه به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 15:00 2015-05-28 15:00:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 15:00 2015-05-28 15:00:00
قشم اير 2239 نجف به موقع AB6 خارجی پنج شنبه 16:30 2015-05-28 16:30:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 17:00 2015-05-28 17:00:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 18:30 2015-05-28 18:30:00
ايران اير 681 دبي به موقع A320 خارجی پنج شنبه 18:35 2015-05-28 18:35:00
آسمان 854 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 20:30 2015-05-28 20:30:00
ايران اير 470 شيراز به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 20:35 2015-05-28 20:35:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 22:25 2015-05-28 22:25:00
نفت ایران 2642 اهواز به موقع F50 داخلی پنج شنبه 23:00 2015-05-28 23:00:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 23:30 2015-05-28 23:30:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 01:00 2015-05-29 01:00:00
تابان 6355 نجف به موقع MD82 خارجی جمعه 06:00 2015-05-29 06:00:00
قشم اير 1288 مشهد به موقع F100 داخلی جمعه 07:15 2015-05-29 07:15:00
ايران اير 376 کرمان - زاهدان به موقع F100 داخلی جمعه 09:00 2015-05-29 09:00:00
تابان 6343 دبي به موقع MD88 خارجی جمعه 10:45 2015-05-29 10:45:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 11:35 2015-05-29 11:35:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 12:00 2015-05-29 12:00:00
کيش اير 7446 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 13:00 2015-05-29 13:00:00
عراقي 172 نجف به موقع CRJ خارجی جمعه 14:00 2015-05-29 14:00:00
کيش اير 7423 کیش به موقع F100 داخلی جمعه 14:00 2015-05-29 14:00:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A310 داخلی جمعه 14:30 2015-05-29 14:30:00
زاگرس 4024 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 14:30 2015-05-29 14:30:00
ايران اير 420 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 14:45 2015-05-29 14:45:00
تابان 6278 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 15:00 2015-05-29 15:00:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 16:30 2015-05-29 16:30:00
قشم اير 1234 ماهشهر به موقع AR8 داخلی جمعه 16:30 2015-05-29 16:30:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 17:00 2015-05-29 17:00:00
کيش اير 7496 تهران به موقع MD82 داخلی جمعه 17:30 2015-05-29 17:30:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 19:10 2015-05-29 19:10:00
ايران اير 390 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 20:10 2015-05-29 20:10:00
فلاي دبي 262 دبي به موقع A300 خارجی جمعه 20:45 2015-05-29 20:45:00
ايران اير 377 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 22:15 2015-05-29 22:15:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 22:25 2015-05-29 22:25:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 23:30 2015-05-29 23:30:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی شنبه 04:50 2015-05-30 04:50:00
تابان 6355 نجف به موقع MD83 خارجی شنبه 07:00 2015-05-30 07:00:00
قشم اير 1288 مشهد به موقع F100 داخلی شنبه 07:15 2015-05-30 07:15:00
ماهان 4561 تبريز به موقع BA146 داخلی شنبه 09:10 2015-05-30 09:10:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 11:35 2015-05-30 11:35:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 11:45 2015-05-30 11:45:00
نفت ایران 2642 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 11:45 2015-05-30 11:45:00
ماهان 1178 نجف به موقع A310 خارجی شنبه 12:40 2015-05-30 12:40:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 13:00 2015-05-30 13:00:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 13:45 2015-05-30 13:45:00
ماهان 4561 کرمان به موقع BA146 داخلی شنبه 14:20 2015-05-30 14:20:00
کاسپين 025 عسلويه به موقع MD83 داخلی شنبه 15:00 2015-05-30 15:00:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 15:15 2015-05-30 15:15:00
کيش اير 7433 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 16:00 2015-05-30 16:00:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 16:30 2015-05-30 16:30:00
ايران اير 392 بندر عباس به موقع F100 داخلی شنبه 17:20 2015-05-30 17:20:00
کيش اير 7417 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 19:00 2015-05-30 19:00:00
ايران اير تور 918 آبادان به موقع MD82 داخلی شنبه 21:00 2015-05-30 21:00:00
ايران اير 317 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 21:45 2015-05-30 21:45:00
ايران اير 337 تهران به موقع MD82 داخلی شنبه 22:00 2015-05-30 22:00:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 22:25 2015-05-30 22:25:00
سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴
در راستای ممیزی سازمان هواپیمایی کشوری به منظور تمدید گواهینامه فرودگاهی ، روز یکشنبه مورخ 03/03/94 تیم ممیزی دفتر استانداردهای فرودگاهی شرکت فرودگاههای کشور متشکل از مدیرکل و کارشناسان این دفتر وکارشناسان ادارات ایمنی و آتش نشانی و تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی با حضور در اداره کل  فرودگاههای استان اصفهان نسبت به بازدید و ممیزی از سطوح پروازی و ادارت مراقبت پرواز ، ایمنی و آتش نشانی فرودگاهی و فنی و مهندسی این اداره کل پرداختند. شایان ذکر است که فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به عنوان دومین فرودگاه در سطح کشور در تاریخ 11/4/1391 موفق به اخذ گواهینامه فرودگاهی از سازمان هواپیمایی کشور شده است .
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴
بمناسبت چهارم شعبان ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز آقای مهندس قاسم زاده مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان به همراه معاونین و مسئولین فرودگاهی در محل کار همکاران جانباز این اداره کل حضور یافتند و ضمن تبریک این روز از جانفشانی آنان در طول دوران  8 سال دفاع مقدس و تلاش و کوشش ارزشمندشان در اداره کل فرودگاههای استان اصفهان تجلیل نمودند.
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴
به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر همایش  پیاده روی کارکنان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بطول سه کیلومتر از درب اصلی فرودگاه تا محوطه ساختمان اداری به نحو شایسته ایی برگزار گردید . در این راهپیمائی که علاوه بر کارکنان این اداره کل کلیه ارگانها ، نهادها و شرکتهای مستقر در فرودگاه و نیروهای یگان حفاظت سپاه و یگان انتظامی پلیس نیز حضور داشتند به 8 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه، توسط آقای مهندس قاسم زاده مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان بلیط رفت و برگشت به مشهد مقدس اهداء گردید.
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴
مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در تاریخ 02/03/94  رأس ساعت 09:14 صبح با فرمان جانشین مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان و بصدا در آمدن آژیر اضطراری از طرف برج مراقبت پرواز فرودگاه در منطقه تمرین  این اداره کل برگزار گردید .در این مانور که با حضور ارگانهای امداد و نجات شهری، واحدهای ذیربط  اداره کل فرودگاههای استان اصفهان ، پایگاه هوایی شهید بابایی و با تعداد 43 خودروی امدادی و هلیکوپتر امداد انجام گردید حریق ایجاد شده، توسط واحدهای اطفاء حریق حاضر در محل مانور در کمترین زمان ممکن مهار گردید و مصدومین به محل امن منتقل شدند . سپس مهندس کریم آقایی جانشین مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان  ضمن تشکر از کلیه عواملی که در مانور شرکت نموده بودند به تشریح ا