خوش آمدید — امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۰۰:۱۸
اصفهان
امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
26°
34°
17°
فردا ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
34°
17°
۱۳ مرداد ۱۳۹۴
33°
18°
۱۴ مرداد ۱۳۹۴
33°
18°
۱۵ مرداد ۱۳۹۴
34°
19°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 220 تهران لغو شد F100 داخلی یک شنبه 08:15 2015-08-02 08:15:00
ايران اير 202 تهران لغو شد F100 داخلی یک شنبه 08:20 2015-08-02 08:20:00
زاگرس 4045 مشهد نشست 09:21 - پایان تحویل بار MD83 داخلی یک شنبه 09:30 2015-08-02 09:30:00
ماهان 4555 خارک نشست 10:03 - تحویل بار از تسمه 2 BA146 داخلی یک شنبه 10:10 2015-08-02 10:10:00
ماهان 4566 عسلويه تاخیر دارد 11:35 A300 داخلی یک شنبه 10:35 2015-08-02 10:35:00
ماهان 1082 مشهد اعلام ورود 10:50 A310 داخلی یک شنبه 11:00 2015-08-02 11:00:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی یک شنبه 11:10 2015-08-02 11:10:00
معراج 2861 مشهد به موقع A320 داخلی یک شنبه 11:30 2015-08-02 11:30:00
ايران اير 203 جم لغو شد F100 داخلی یک شنبه 12:10 2015-08-02 12:10:00
کيش اير 7439 بندر عباس به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:45 2015-08-02 12:45:00
العربيه الطيران 209 شارجه به موقع A320 خارجی یک شنبه 14:05 2015-08-02 14:05:00
تابان 6212 قشم به موقع MD90 داخلی یک شنبه 14:45 2015-08-02 14:45:00
کيش اير 7422 کیش به موقع MD88 داخلی یک شنبه 17:15 2015-08-02 17:15:00
آسمان 3755 شيراز به موقع ATR داخلی یک شنبه 19:30 2015-08-02 19:30:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD90 داخلی یک شنبه 19:40 2015-08-02 19:40:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 20:50 2015-08-02 20:50:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 21:40 2015-08-02 21:40:00
ايران اير 238 تهران به موقع MD82 داخلی یک شنبه 22:10 2015-08-02 22:10:00
آسمان 3760 آبادان به موقع ATR داخلی یک شنبه 23:15 2015-08-02 23:15:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 00:20 2015-08-03 00:20:00
تابان 6356 نجف به موقع MD88 خارجی دوشنبه 01:30 2015-08-03 01:30:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی دوشنبه 03:50 2015-08-03 03:50:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 06:30 2015-08-03 06:30:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F100 داخلی دوشنبه 07:40 2015-08-03 07:40:00
ايران اير 252 تهران به موقع MD88 داخلی دوشنبه 08:15 2015-08-03 08:15:00
تابان 6295 تهران به موقع MD88 داخلی دوشنبه 08:45 2015-08-03 08:45:00
نفت ایران 2543 خارک به موقع F100 داخلی دوشنبه 09:50 2015-08-03 09:50:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 10:00 2015-08-03 10:00:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:00 2015-08-03 11:00:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:20 2015-08-03 11:20:00
معراج 2861 مشهد به موقع A320 داخلی دوشنبه 11:30 2015-08-03 11:30:00
ايران اير 666 کويت به موقع MD88 خارجی دوشنبه 13:05 2015-08-03 13:05:00
ايران اير 680 دبي به موقع A320 خارجی دوشنبه 13:15 2015-08-03 13:15:00
نفت ایران 2574 لاوان - شيراز به موقع F100 داخلی دوشنبه 13:30 2015-08-03 13:30:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 14:25 2015-08-03 14:25:00
زاگرس 4023 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 15:30 2015-08-03 15:30:00
ايران اير 254 تهران به موقع A320 داخلی دوشنبه 17:50 2015-08-03 17:50:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 18:25 2015-08-03 18:25:00
تابان 6279 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 19:20 2015-08-03 19:20:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 21:40 2015-08-03 21:40:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی دوشنبه 21:45 2015-08-03 21:45:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 21:50 2015-08-03 21:50:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 00:20 2015-08-04 00:20:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی سه شنبه 03:50 2015-08-04 03:50:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 06:30 2015-08-04 06:30:00
ماهان 4560 کرمان به موقع BA146 داخلی سه شنبه 07:10 2015-08-04 07:10:00
تابان 6295 تهران به موقع MD88 داخلی سه شنبه 08:45 2015-08-04 08:45:00
نفت ایران 2572 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 09:15 2015-08-04 09:15:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A310 داخلی سه شنبه 10:30 2015-08-04 10:30:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی سه شنبه 10:45 2015-08-04 10:45:00
ايران اير تور 8041 جم به موقع MD82 داخلی سه شنبه 11:00 2015-08-04 11:00:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 11:10 2015-08-04 11:10:00
ايران اير 391 مشهد به موقع A320 داخلی سه شنبه 11:15 2015-08-04 11:15:00
ماهان 4561 تبريز به موقع BA146 داخلی سه شنبه 12:20 2015-08-04 12:20:00
نفت ایران 2543 خارک به موقع F100 داخلی سه شنبه 12:20 2015-08-04 12:20:00
نفت ایران 2573 سيري به موقع F100 داخلی سه شنبه 13:40 2015-08-04 13:40:00
کاسپين 026 عسلويه به موقع MD83 داخلی سه شنبه 14:00 2015-08-04 14:00:00
تابان 6344 دبي به موقع MD88 خارجی سه شنبه 15:25 2015-08-04 15:25:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 15:30 2015-08-04 15:30:00
ايران اير 236 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 17:25 2015-08-04 17:25:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی سه شنبه 19:00 2015-08-04 19:00:00
ايران اير 421 کیش به موقع MD82 داخلی سه شنبه 19:00 2015-08-04 19:00:00
تابان 6277 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 19:30 2015-08-04 19:30:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F100 داخلی سه شنبه 20:05 2015-08-04 20:05:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 21:40 2015-08-04 21:40:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD82 داخلی سه شنبه 22:05 2015-08-04 22:05:00
آسمان 3755 شيراز به موقع ATR داخلی سه شنبه 22:20 2015-08-04 22:20:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 221 تهران لغو شد F100 داخلی یک شنبه 08:50 2015-08-02 08:50:00
ايران اير 202 جم لغو شد F100 داخلی یک شنبه 08:55 2015-08-02 08:55:00
زاگرس 4046 مشهد پرواز کرد 10:37 MD88 داخلی یک شنبه 10:30 2015-08-02 10:30:00
تابان 6211 قشم پذیرش مسافر از کانتر 9-10 - در حال سوار شدن از درب 2 MD88 داخلی یک شنبه 11:00 2015-08-02 11:00:00
ماهان 4554 خارک پذیرش مسافر از کانتر 12 - در حال سوار شدن از درب 1 BA146 داخلی یک شنبه 11:00 2015-08-02 11:00:00
ماهان 4567 عسلويه تاخیر دارد 12:35 A300 داخلی یک شنبه 11:35 2015-08-02 11:35:00
زاگرس 4006 کیش پذیرش مسافر از کانتر 2 MD82 داخلی یک شنبه 12:00 2015-08-02 12:00:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A306 داخلی یک شنبه 12:30 2015-08-02 12:30:00
معراج 2860 مشهد به موقع A320 داخلی یک شنبه 12:30 2015-08-02 12:30:00
ايران اير 203 تهران لغو شد F100 داخلی یک شنبه 12:45 2015-08-02 12:45:00
کيش اير 7440 بندر عباس به موقع F100 داخلی یک شنبه 13:30 2015-08-02 13:30:00
العربيه الطيران 200 شارجه به موقع ABL خارجی یک شنبه 14:45 2015-08-02 14:45:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 16:00 2015-08-02 16:00:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD83 داخلی یک شنبه 18:15 2015-08-02 18:15:00
آسمان 3759 آبادان به موقع ATR داخلی یک شنبه 20:10 2015-08-02 20:10:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 20:40 2015-08-02 20:40:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 22:00 2015-08-02 22:00:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:25 2015-08-02 22:25:00
ايران اير 239 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:45 2015-08-02 22:45:00
آسمان 3756 شيراز به موقع ATR داخلی یک شنبه 23:50 2015-08-02 23:50:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی دوشنبه 04:50 2015-08-03 04:50:00
تابان 6296 تهران به موقع MD90 داخلی دوشنبه 06:00 2015-08-03 06:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 07:15 2015-08-03 07:15:00
نفت ایران 2588 لاوان - شيراز به موقع F100 داخلی دوشنبه 08:10 2015-08-03 08:10:00
ايران اير 667 کويت به موقع F100 خارجی دوشنبه 09:05 2015-08-03 09:05:00
تابان 6355 نجف به موقع MD82 خارجی دوشنبه 09:45 2015-08-03 09:45:00
نفت ایران 2565 خارک به موقع F100 داخلی دوشنبه 10:20 2015-08-03 10:20:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:00 2015-08-03 11:00:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 12:00 2015-08-03 12:00:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 12:30 2015-08-03 12:30:00
معراج 2860 مشهد به موقع A320 داخلی دوشنبه 12:30 2015-08-03 12:30:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 13:15 2015-08-03 13:15:00
ايران اير 253 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 13:55 2015-08-03 13:55:00
ايران اير 255 تهران به موقع A320 داخلی دوشنبه 14:05 2015-08-03 14:05:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F100 داخلی دوشنبه 14:10 2015-08-03 14:10:00
کيش اير 7446 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 15:10 2015-08-03 15:10:00
زاگرس 4024 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 16:30 2015-08-03 16:30:00
ايران اير 681 دبي به موقع A320 خارجی دوشنبه 18:35 2015-08-03 18:35:00
کيش اير 7423 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 19:10 2015-08-03 19:10:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 20:30 2015-08-03 20:30:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 20:30 2015-08-03 20:30:00
نفت ایران 2603 اهواز به موقع F50 داخلی دوشنبه 22:25 2015-08-03 22:25:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:30 2015-08-03 22:30:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 23:00 2015-08-03 23:00:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی سه شنبه 04:50 2015-08-04 04:50:00
تابان 6296 تهران به موقع MD90 داخلی سه شنبه 06:00 2015-08-04 06:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 07:15 2015-08-04 07:15:00
ماهان 4561 تبريز به موقع BA146 داخلی سه شنبه 08:10 2015-08-04 08:10:00
نفت ایران 2570 سيري به موقع F100 داخلی سه شنبه 09:55 2015-08-04 09:55:00
تابان 6343 دبي به موقع MD88 خارجی سه شنبه 10:25 2015-08-04 10:25:00
ايران اير تور 8041 تهران به موقع MD82 داخلی سه شنبه 11:45 2015-08-04 11:45:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A310 داخلی سه شنبه 11:45 2015-08-04 11:45:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 12:00 2015-08-04 12:00:00
ايران اير 390 مشهد به موقع MD83 داخلی سه شنبه 12:05 2015-08-04 12:05:00
ماهان 4561 کرمان به موقع BA146 داخلی سه شنبه 13:20 2015-08-04 13:20:00
نفت ایران 2573 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 14:20 2015-08-04 14:20:00
کاسپين 025 عسلويه به موقع MD83 داخلی سه شنبه 15:00 2015-08-04 15:00:00
تابان 6278 کیش به موقع MD82 داخلی سه شنبه 16:10 2015-08-04 16:10:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 16:30 2015-08-04 16:30:00
تابان 6278 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 16:45 2015-08-04 16:45:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD82 داخلی سه شنبه 17:00 2015-08-04 17:00:00
ايران اير 237 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 18:00 2015-08-04 18:00:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD83 داخلی سه شنبه 19:45 2015-08-04 19:45:00
ايران اير 420 کیش به موقع MD82 داخلی سه شنبه 19:45 2015-08-04 19:45:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F50 داخلی سه شنبه 20:45 2015-08-04 20:45:00
تابان 6355 نجف به موقع MD88 خارجی سه شنبه 20:45 2015-08-04 20:45:00
فلاي دبي 262 دبي به موقع B737 خارجی سه شنبه 20:55 2015-08-04 20:55:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 22:00 2015-08-04 22:00:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 22:25 2015-08-04 22:25:00
آسمان 3756 شيراز به موقع ATR داخلی سه شنبه 23:00 2015-08-04 23:00:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 23:45 2015-08-04 23:45:00
دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴
در تاریخ 5/5/94سرویسی سالیانه سیستم رادار اپروچ فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان پس از انجام هماهنگی های لازم با مرکز کنترل فضای کشور واپروچ اصفهان باحضور کارشناسان اداره ارتباطات وناوبری با موفقیت انجام گردید.
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
جلسه تیم ایمنی باند اداره کل اداره کل فرودگاههای استان اصفهان با حضور مسئولین وکارشناسان این اداره کل و نمایندگان شرکتهای هواپیمایی و ارایه دهندگان خدمات زمینی و نهادهای امنیتی و نظامی در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان برگزار گردید . در این جلسه که با محوریت موضوع FOD و روشهای برطرف کردن آن از سطوح پروازی و پارکینگ هواپیماها برگزارشده بوده مباحثی مطرح و ضمن  بررسی  مورد تصویب قرار گرفت . لازم به ذکر است که تشکیل تیم ایمنی باند در فرودگاهها از موضوعات مورد تاکید ایکائو ، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاههای کشور بوده و در این راستا فرودگاه  بین المللی شهید بهشتی از سال 1393 به عنوان فرودگاه پیشرو در این زمینه اقدام به تشکیل تیم ایمنی باند نموده و جلسات این کار گروه
دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴
جلسه ارزیابی مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان  با شرکت مسئولین و روسای اداره کل فرودگاههای استان اصفهان همچنین نماینده مدیریت بحران استانداری اصفهان و سایر نمایندگان و روسای سازمانها و ارگانهای امداد و نجات استان که در مانور مذکور مشارکت داشتند روز چهارشنبه مورخ 24/04/1394 در محل این اداره کل برگزار گردید. در این جلسه نقاط قوت و ضعف اعلام شده توسط بازرسین دفتر استانداردهای فرودگاهی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم در خصوص برطرف نمودن نقاط ضعف اعلام شده تعیین و تصویب شد.لازم به ذکر است که مانور کامل طرح اضطراری اداره کل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان روز شنبه مورخ 02/03/1394 با حضور مدیر کل و بازرسان دفتر استانداردهای فرودگاهی شرکت فرودگاههای کشو
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۹۴
به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی مراسم  با شکوهی همراه با سخنرانی استاد ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا کشکولی و با حضور مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان  ، معاونین ، فرماندهان یگان حفاظت و پلیس فرودگاه ، پرسنل واحدها ،ارگانها و نهادهای مستقر در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی  اصفهان در مسجد حضرت ولی عصر(عج) فرودگاه برگزار گردید.