خوش آمدید — امروز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰:۰۰:۱۹
اصفهان
امروز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
6°
12°
-2°
فردا ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
16°
-1°
۱۷ اسفند ۱۳۹۳
21°
0°
۱۸ اسفند ۱۳۹۳
18°
2°
۱۹ اسفند ۱۳۹۳
19°
2°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تابان 6356 نجف نشست 18:40 - پایان تحویل بار MD88 خارجی جمعه 18:45 2015-03-06 18:45:00
ايران اير 1537 جده نشست 19:26 B747 خارجی جمعه 19:00 2015-03-06 19:00:00
ايران اير 391 مشهد نشست 20:10 - تحویل بار از تسمه 2 MD82 داخلی جمعه 19:25 2015-03-06 19:25:00
ماهان 1082 مشهد نشست 20:10 - تحویل بار از تسمه 1 A310 داخلی جمعه 20:00 2015-03-06 20:00:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 21:45 2015-03-06 21:45:00
زاگرس 4067 تهران به موقع MD82 داخلی جمعه 21:45 2015-03-06 21:45:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F100 داخلی جمعه 22:15 2015-03-06 22:15:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 22:45 2015-03-06 22:45:00
تابان 6277 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 23:20 2015-03-06 23:20:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 06:40 2015-03-07 06:40:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 07:00 2015-03-07 07:00:00
ماهان 4560 کرمان به موقع A310 داخلی شنبه 08:10 2015-03-07 08:10:00
تابان 6356 نجف به موقع MD88 خارجی شنبه 10:45 2015-03-07 10:45:00
ماهان 1177 نجف به موقع A300 خارجی شنبه 11:00 2015-03-07 11:00:00
نفت ایران 2643 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 11:15 2015-03-07 11:15:00
قشم اير 1287 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 11:15 2015-03-07 11:15:00
ايران اير 222 تهران به موقع MD82 داخلی شنبه 12:15 2015-03-07 12:15:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 12:45 2015-03-07 12:45:00
نفت ایران 2576 لاوان - شيراز به موقع F100 داخلی شنبه 13:05 2015-03-07 13:05:00
کاسپين 026 عسلويه به موقع MD83 داخلی شنبه 14:00 2015-03-07 14:00:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 14:45 2015-03-07 14:45:00
کيش اير 7022 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 15:15 2015-03-07 15:15:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 15:20 2015-03-07 15:20:00
ايران اير 392 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 17:20 2015-03-07 17:20:00
ايران اير 1541 جده به موقع B747 خارجی شنبه 18:00 2015-03-07 18:00:00
کيش اير 7432 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 18:15 2015-03-07 18:15:00
کيش اير 7416 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 18:15 2015-03-07 18:15:00
ايران اير تور 919 آبادان به موقع MD82 داخلی شنبه 19:15 2015-03-07 19:15:00
تابان 6279 کیش به موقع MD82 داخلی شنبه 20:00 2015-03-07 20:00:00
ايران اير 393 بندر عباس به موقع F100 داخلی شنبه 21:15 2015-03-07 21:15:00
قشم اير 1282 تهران به موقع AR8 داخلی شنبه 21:35 2015-03-07 21:35:00
ايران اير 666 کويت به موقع MD82 خارجی شنبه 22:40 2015-03-07 22:40:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD90 داخلی یک شنبه 00:50 2015-03-08 00:50:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی یک شنبه 03:45 2015-03-08 03:45:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 06:40 2015-03-08 06:40:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F50 داخلی یک شنبه 07:15 2015-03-08 07:15:00
ايران اير 220 تهران به موقع MD82 داخلی یک شنبه 08:00 2015-03-08 08:00:00
ايران اير 202 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 08:20 2015-03-08 08:20:00
ماهان 4532 مشهد به موقع A300 داخلی یک شنبه 08:30 2015-03-08 08:30:00
زاگرس 4045 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 09:30 2015-03-08 09:30:00
تابان 6356 نجف به موقع MD83 خارجی یک شنبه 10:00 2015-03-08 10:00:00
ماهان 4555 خارک به موقع ABL داخلی یک شنبه 10:10 2015-03-08 10:10:00
ماهان 4566 عسلويه به موقع A300 داخلی یک شنبه 10:35 2015-03-08 10:35:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی یک شنبه 10:45 2015-03-08 10:45:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A310 داخلی یک شنبه 11:00 2015-03-08 11:00:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی یک شنبه 11:10 2015-03-08 11:10:00
قشم اير 1289 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 11:15 2015-03-08 11:15:00
ايران اير 203 جم به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:10 2015-03-08 12:10:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی یک شنبه 13:15 2015-03-08 13:15:00
آسمان 854 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 13:45 2015-03-08 13:45:00
ماهان 1177 نجف به موقع A300 خارجی یک شنبه 14:00 2015-03-08 14:00:00
قشم اير 2267 دبي به موقع A320 خارجی یک شنبه 14:20 2015-03-08 14:20:00
تابان 6212 قشم به موقع MD90 داخلی یک شنبه 14:45 2015-03-08 14:45:00
زاگرس 4023 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 15:30 2015-03-08 15:30:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی یک شنبه 16:15 2015-03-08 16:15:00
تابان 6299 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 17:50 2015-03-08 17:50:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 20:50 2015-03-08 20:50:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 20:50 2015-03-08 20:50:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 21:50 2015-03-08 21:50:00
ايران اير 238 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:10 2015-03-08 22:10:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی دوشنبه 03:45 2015-03-09 03:45:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 06:40 2015-03-09 06:40:00
ايران اير 252 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 07:50 2015-03-09 07:50:00
تابان 6295 تهران به موقع MD88 داخلی دوشنبه 09:45 2015-03-09 09:45:00
نفت ایران 2564 خارک به موقع F100 داخلی دوشنبه 09:50 2015-03-09 09:50:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 10:00 2015-03-09 10:00:00
عراقي 171 نجف به موقع CRJ خارجی دوشنبه 10:00 2015-03-09 10:00:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:10 2015-03-09 11:10:00
قشم اير 1287 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 11:15 2015-03-09 11:15:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی دوشنبه 12:15 2015-03-09 12:15:00
ايران اير 680 دبي به موقع A320 خارجی دوشنبه 12:15 2015-03-09 12:15:00
نفت ایران 2589 لاوان - شيراز به موقع F100 داخلی دوشنبه 13:30 2015-03-09 13:30:00
اترك 1928 مشهد به موقع A320 داخلی دوشنبه 14:20 2015-03-09 14:20:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 14:25 2015-03-09 14:25:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 14:50 2015-03-09 14:50:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 14:50 2015-03-09 14:50:00
قشم اير 2238 بغداد به موقع AB6 خارجی دوشنبه 15:00 2015-03-09 15:00:00
زاگرس 4023 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 15:30 2015-03-09 15:30:00
ايران اير تور 8055 بندر عباس به موقع MD82 داخلی دوشنبه 16:45 2015-03-09 16:45:00
ايران اير 254 تهران به موقع A320 داخلی دوشنبه 17:00 2015-03-09 17:00:00
ايران اير 314 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 17:10 2015-03-09 17:10:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 18:25 2015-03-09 18:25:00
تابان 6279 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 19:20 2015-03-09 19:20:00
ايران اير 1517 جده به موقع B747 خارجی دوشنبه 21:30 2015-03-09 21:30:00
ايران اير 421 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 21:40 2015-03-09 21:40:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 21:45 2015-03-09 21:45:00
نفت ایران 2602 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:15 2015-03-09 22:15:00
ايران اير 1527 جده به موقع B747 خارجی سه شنبه 22:30 2015-03-10 22:30:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی چهارشنبه 13:15 2015-03-11 13:15:00
ايران اير 1547 جده به موقع B747 خارجی پنج شنبه 20:30 2015-03-12 20:30:00
ايران اير 1557 جده به موقع B747 خارجی جمعه 19:00 2015-03-13 19:00:00
ايران اير 1517 جده به موقع B747 خارجی شنبه 17:30 2015-03-14 17:30:00
ايران اير 1527 جده به موقع B747 خارجی یک شنبه 19:30 2015-03-15 19:30:00
ايران اير 1537 جده به موقع B747 خارجی دوشنبه 20:30 2015-03-16 19:30:00
سعودی 9460 جده به موقع A300 داخلی سه شنبه 13:15 2015-03-17 12:15:00
ايران اير 1547 جده به موقع B747 خارجی سه شنبه 22:30 2015-03-17 21:30:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی چهارشنبه 13:15 2015-03-18 12:15:00
ايران اير 1557 جده به موقع B747 خارجی چهارشنبه 22:00 2015-03-18 21:00:00
ايران اير 1517 جده به موقع B747 خارجی پنج شنبه 20:30 2015-03-19 19:30:00
ايران اير 1527 جده به موقع B747 خارجی جمعه 23:00 2015-03-20 22:00:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی شنبه 13:15 2015-03-21 12:15:00
ايران اير 1547 جده به موقع B747 خارجی یک شنبه 05:20 2015-03-22 05:20:00
ايران اير 1557 جده به موقع B747 خارجی دوشنبه 21:00 2015-03-23 21:00:00
ايران اير 1517 جده به موقع B747 خارجی سه شنبه 22:00 2015-03-24 22:00:00
ايران اير 1547 جده به موقع B747 خارجی جمعه 20:10 2015-03-27 20:10:00
سعودی 2860 جده به موقع A300 داخلی شنبه 13:15 2015-03-28 13:15:00
ايران اير 1557 جده به موقع B747 خارجی شنبه 18:30 2015-03-28 18:30:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی یک شنبه 13:15 2015-03-29 13:15:00
ايران اير 1517 جده به موقع B747 خارجی یک شنبه 19:30 2015-03-29 19:30:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی چهارشنبه 13:15 2015-04-01 13:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تابان 6278 کیش پرواز کرد 20:10 MD88 داخلی جمعه 20:00 2015-03-06 20:00:00
ايران اير 390 مشهد در حال سوار شدن از درب 2 MD82 داخلی جمعه 20:10 2015-03-06 20:10:00
ماهان 1083 مشهد در حال سوار شدن از درب 3 A310 داخلی جمعه 21:00 2015-03-06 21:00:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 22:30 2015-03-06 22:30:00
زاگرس 4068 تهران به موقع MD90 داخلی جمعه 22:45 2015-03-06 22:45:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F50 داخلی جمعه 23:00 2015-03-06 23:00:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 23:30 2015-03-06 23:30:00
تابان 6355 نجف به موقع MD83 خارجی شنبه 07:00 2015-03-07 07:00:00
قشم اير 1286 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 07:30 2015-03-07 07:30:00
نفت ایران 2577 شيراز - لاوان به موقع F100 داخلی شنبه 07:40 2015-03-07 07:40:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 07:45 2015-03-07 07:45:00
ماهان 4561 کرمان به موقع A300 داخلی شنبه 09:10 2015-03-07 09:10:00
ايران اير 1540 جده به موقع B747 خارجی شنبه 10:30 2015-03-07 10:30:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 11:45 2015-03-07 11:45:00
نفت ایران 2642 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 11:45 2015-03-07 11:45:00
ماهان 1178 نجف به موقع A310 خارجی شنبه 12:00 2015-03-07 12:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 12:00 2015-03-07 12:00:00
ايران اير 223 تهران به موقع MD82 داخلی شنبه 13:00 2015-03-07 13:00:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 13:30 2015-03-07 13:30:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 13:45 2015-03-07 13:45:00
کاسپين 025 عسلويه به موقع MD83 داخلی شنبه 15:00 2015-03-07 15:00:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 15:15 2015-03-07 15:15:00
کيش اير 7433 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 16:00 2015-03-07 16:00:00
تابان 6280 کیش به موقع MD82 داخلی شنبه 16:30 2015-03-07 16:30:00
ايران اير 392 بندر عباس به موقع F100 داخلی شنبه 17:55 2015-03-07 17:55:00
کيش اير 7417 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 19:00 2015-03-07 19:00:00
کيش اير 7023 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 19:00 2015-03-07 19:00:00
ايران اير تور 918 آبادان به موقع MD82 داخلی شنبه 20:00 2015-03-07 20:00:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 21:00 2015-03-07 21:00:00
ايران اير 393 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 21:50 2015-03-07 21:50:00
قشم اير 1283 تهران به موقع AR8 داخلی شنبه 22:20 2015-03-07 22:20:00
ايران اير 337 تهران به موقع MD82 داخلی شنبه 23:10 2015-03-07 23:10:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A319 خارجی یک شنبه 04:40 2015-03-08 04:40:00
تابان 6355 نجف به موقع MD82 خارجی یک شنبه 06:30 2015-03-08 06:30:00
قشم اير 1288 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 07:30 2015-03-08 07:30:00
ايران اير 221 تهران به موقع MD82 داخلی یک شنبه 08:45 2015-03-08 08:45:00
ايران اير 202 جم به موقع F100 داخلی یک شنبه 08:55 2015-03-08 08:55:00
ماهان 1178 نجف به موقع A300 داخلی یک شنبه 09:45 2015-03-08 09:45:00
زاگرس 4046 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 10:30 2015-03-08 10:30:00
تابان 6211 قشم به موقع MD90 داخلی یک شنبه 11:00 2015-03-08 11:00:00
ماهان 4554 خارک به موقع BA146 داخلی یک شنبه 11:00 2015-03-08 11:00:00
ماهان 4567 عسلويه به موقع A300 داخلی یک شنبه 11:35 2015-03-08 11:35:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی یک شنبه 12:00 2015-03-08 12:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:00 2015-03-08 12:00:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A310 داخلی یک شنبه 12:30 2015-03-08 12:30:00
ايران اير 203 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:45 2015-03-08 12:45:00
آسمان 854 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 14:15 2015-03-08 14:15:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی یک شنبه 14:45 2015-03-08 14:45:00
ماهان 4533 مشهد به موقع A300 داخلی یک شنبه 15:15 2015-03-08 15:15:00
قشم اير 2266 دبي به موقع A320 خارجی یک شنبه 15:20 2015-03-08 15:20:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD83 داخلی یک شنبه 17:15 2015-03-08 17:15:00
ايران اير تور 8043 تهران به موقع MD83 داخلی یک شنبه 20:15 2015-03-08 20:15:00
زاگرس 4024 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 21:30 2015-03-08 21:30:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 21:30 2015-03-08 21:30:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 22:00 2015-03-08 22:00:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:35 2015-03-08 22:35:00
ايران اير 239 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:45 2015-03-08 22:45:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی دوشنبه 04:40 2015-03-09 04:40:00
تابان 6296 تهران به موقع MD90 داخلی دوشنبه 07:00 2015-03-09 07:00:00
قشم اير 1286 کیش به موقع AR8 داخلی دوشنبه 07:30 2015-03-09 07:30:00
نفت ایران 2588 لاوان - شيراز به موقع F100 داخلی دوشنبه 08:10 2015-03-09 08:10:00
ايران اير 667 کويت به موقع F100 خارجی دوشنبه 08:35 2015-03-09 08:35:00
نفت ایران 2565 خارک به موقع F100 داخلی دوشنبه 10:20 2015-03-09 10:20:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:00 2015-03-09 11:00:00
عراقي 172 نجف به موقع CRJ خارجی دوشنبه 11:00 2015-03-09 11:00:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:00 2015-03-09 11:00:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 12:00 2015-03-09 12:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 12:00 2015-03-09 12:00:00
ايران اير 255 تهران به موقع A320 داخلی دوشنبه 13:00 2015-03-09 13:00:00
ايران اير تور 8054 بندر عباس به موقع MD82 داخلی دوشنبه 13:00 2015-03-09 13:00:00
ايران اير 253 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 13:40 2015-03-09 13:40:00
ايران اير 1516 جده به موقع B747 خارجی دوشنبه 14:00 2015-03-09 14:00:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F100 داخلی دوشنبه 14:10 2015-03-09 14:10:00
کيش اير 7446 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 15:10 2015-03-09 15:10:00
ايران اير تور 1927 مشهد به موقع A320 داخلی دوشنبه 15:15 2015-03-09 15:15:00
تابان 6280 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 16:00 2015-03-09 16:00:00
قشم اير 2239 نجف به موقع AB6 خارجی دوشنبه 16:00 2015-03-09 16:00:00
زاگرس 4024 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 16:30 2015-03-09 16:30:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 17:00 2015-03-09 17:00:00
ايران اير 420 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 17:45 2015-03-09 17:45:00
ايران اير 681 دبي به موقع A320 خارجی دوشنبه 17:50 2015-03-09 17:50:00
کيش اير 7423 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 19:10 2015-03-09 19:10:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 20:30 2015-03-09 20:30:00
ايران اير 315 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:15 2015-03-09 22:15:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:30 2015-03-09 22:30:00
نفت ایران 2603 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:55 2015-03-09 22:55:00
ايران اير 1526 جده به موقع B747 خارجی سه شنبه 15:00 2015-03-10 15:00:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی چهارشنبه 14:45 2015-03-11 14:45:00
ايران اير 1546 جده به موقع B747 خارجی پنج شنبه 13:00 2015-03-12 13:00:00
ايران اير 1556 جده به موقع B747 خارجی جمعه 12:00 2015-03-13 12:00:00
ايران اير 1516 جده به موقع B747 خارجی شنبه 10:00 2015-03-14 10:00:00
سعودی 2871 مدينه به موقع A300 خارجی سه شنبه 14:45 2015-03-17 13:45:00
ايران اير 1546 جده به موقع B747 خارجی سه شنبه 15:00 2015-03-17 14:00:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی چهارشنبه 14:45 2015-03-18 13:45:00
ايران اير 1556 جده به موقع B747 داخلی چهارشنبه 15:00 2015-03-18 14:00:00
ايران اير 1516 جده به موقع B747 خارجی پنج شنبه 13:00 2015-03-19 12:00:00
سعودی 2871 مدينه به موقع A300 خارجی شنبه 14:45 2015-03-21 13:45:00
ايران اير 1556 جده به موقع B747 داخلی دوشنبه 13:30 2015-03-23 13:30:00
ايران اير 1516 جده به موقع B747 خارجی سه شنبه 14:30 2015-03-24 14:30:00
ايران اير 1546 جده به موقع B747 خارجی جمعه 12:30 2015-03-27 12:30:00
ايران اير 1548 جده به موقع B747 خارجی شنبه 11:00 2015-03-28 11:00:00
سعودی 2861 مدينه به موقع A300 خارجی شنبه 14:45 2015-03-28 14:45:00
ايران اير 1516 جده به موقع B747 خارجی یک شنبه 12:00 2015-03-29 12:00:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی یک شنبه 14:45 2015-03-29 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی چهارشنبه 14:45 2015-04-01 14:45:00
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
آقای علیرضا مهدوی سرشیفت خدمات ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان درتاریخ 25/11/93 مقداری پول (345.000 دینارعراقی،300 دلار و 1.300.000ریال) از اموال مفقود شده مسافراین فرودگاه را نگهداری و پس از شناسائی صاحب آن تحویل وی نموده است که از این عمل خداپسندانه ایشان تقدیر میشود.
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
مراسم گرامیداشت سی و ششمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران مورخ 21/11/93 با حضور مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان، معاونین، مسئولین فرودگاهی، خانواده معزز شهدا و جمع کثیری از کارکنان شاغل در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، با برنامه های متنوع به نحو شایسته ای برگزار گردید. همچنین در این مراسم با شکوه از سخنان حاج آقا امینی پدر سه شهید والا مقام نیز همگان بهره مند شدند.
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
با عنایت به فرارسیدن سی و ششمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در راستای ضرورت تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی ،با هماهنگی بعمل آمده با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان ،جناب آقای مهندس قاسم زاده مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان به اتفاق معاونین با چند خانواده شهید معزز امینی و کاظمی و جانباز سرافراز کاظمی در سطح استان اصفهان دیدار نمودند.
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در ساعت 10:00 صبح امروز وارد فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان شدند و مورد استقبال رسمی قرار گرفتند و سپس جهت دیگر برنامه های هماهنگ شده فرودگاه را ترک نمودند.