خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ ۰۵:۰۰:۲۰
اصفهان
امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
16°
31°
13°
فردا ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
32°
16°
۲۸ شهریور ۱۳۹۳
32°
15°
۲۹ شهریور ۱۳۹۳
33°
15°
۳۰ شهریور ۱۳۹۳
33°
15°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
فري برد 962 آدنا نشست 02:45 A320 خارجی چهارشنبه 03:00 2014-09-17 04:00:00
ترکیه 892 استانبول نشست 03:36 - پایان تحویل بار A320 خارجی چهارشنبه 03:50 2014-09-17 04:50:00
قشم اير 1268 تهران به موقع AR8 داخلی چهارشنبه 06:45 2014-09-17 07:45:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F50 داخلی چهارشنبه 07:15 2014-09-17 08:15:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 07:15 2014-09-17 08:15:00
زاگرس 4045 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 09:30 2014-09-17 10:30:00
نفت ایران 2569 ماهشهر به موقع F100 داخلی چهارشنبه 09:40 2014-09-17 10:40:00
تابان 6295 تهران به موقع MD90 داخلی چهارشنبه 09:45 2014-09-17 10:45:00
ايران اير تور 8042 تهران به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 10:15 2014-09-17 11:15:00
قشم اير 1273 اهواز به موقع AR8 داخلی چهارشنبه 10:20 2014-09-17 11:20:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A300 داخلی چهارشنبه 10:30 2014-09-17 11:30:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 11:10 2014-09-17 12:10:00
ماهان 1177 نجف به موقع AB4 خارجی چهارشنبه 11:40 2014-09-17 12:40:00
آسمان 3841 مشهد به موقع F100 داخلی چهارشنبه 12:45 2014-09-17 13:45:00
کيش اير 7422 کیش به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 13:15 2014-09-17 14:15:00
تابان 6356 نجف به موقع MD83 خارجی چهارشنبه 14:45 2014-09-17 15:45:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD90 داخلی چهارشنبه 15:50 2014-09-17 16:50:00
ايران اير 225 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 16:35 2014-09-17 17:35:00
آسمان 3878 عسلويه به موقع F100 داخلی چهارشنبه 16:50 2014-09-17 17:50:00
آسمان 824 عسلويه به موقع F100 داخلی چهارشنبه 17:30 2014-09-17 18:30:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F100 داخلی چهارشنبه 19:50 2014-09-17 20:50:00
تابان 6299 مشهد به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 19:50 2014-09-17 20:50:00
ايران اير 347 بندر عباس به موقع F100 داخلی چهارشنبه 20:20 2014-09-17 21:20:00
قشم اير 1288 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 21:35 2014-09-17 22:35:00
نفت ایران 2602 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 22:30 2014-09-17 23:30:00
ايران اير 224 بوشهر - شيراز به موقع F100 داخلی چهارشنبه 23:00 2014-09-18 00:00:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 00:50 2014-09-18 01:50:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A320 خارجی پنج شنبه 03:50 2014-09-18 04:50:00
قشم اير 1268 تهران به موقع AR8 داخلی پنج شنبه 06:45 2014-09-18 07:45:00
ايران اير 314 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 07:45 2014-09-18 08:45:00
نفت ایران 2518 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 07:50 2014-09-18 08:50:00
نفت ایران 2519 بهرگان به موقع F100 داخلی پنج شنبه 07:50 2014-09-18 08:50:00
نفت ایران 2518 بهرگان به موقع F100 داخلی پنج شنبه 07:50 2014-09-18 08:50:00
تابان 6356 نجف به موقع MD88 خارجی پنج شنبه 10:45 2014-09-18 11:45:00
ايران اير 304 سيري به موقع F100 داخلی پنج شنبه 11:20 2014-09-18 12:20:00
قشم اير 1249 مشهد به موقع AR8 داخلی پنج شنبه 11:20 2014-09-18 12:20:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
فري برد 963 آدنا پرواز کرد 04:10 A320 خارجی چهارشنبه 04:00 2014-09-17 05:00:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی چهارشنبه 04:50 2014-09-17 05:50:00
تابان 6296 تهران به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 07:00 2014-09-17 08:00:00
قشم اير 1272 اهواز به موقع AR8 داخلی چهارشنبه 07:35 2014-09-17 08:35:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F50 داخلی چهارشنبه 07:45 2014-09-17 08:45:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 08:00 2014-09-17 09:00:00
نفت ایران 2568 ماهشهر به موقع F100 داخلی چهارشنبه 10:20 2014-09-17 11:20:00
زاگرس 4046 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 10:30 2014-09-17 11:30:00
تابان 6355 نجف به موقع MD90 خارجی چهارشنبه 11:00 2014-09-17 12:00:00
ايران اير تور 8043 تهران به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 11:00 2014-09-17 12:00:00
قشم اير 1269 تهران به موقع AR8 داخلی چهارشنبه 11:05 2014-09-17 12:05:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 12:00 2014-09-17 13:00:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A310 داخلی چهارشنبه 12:00 2014-09-17 13:00:00
ماهان 1178 نجف به موقع A300 خارجی چهارشنبه 12:40 2014-09-17 13:40:00
آسمان 3877 عسلويه به موقع F100 داخلی چهارشنبه 13:25 2014-09-17 14:25:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 14:15 2014-09-17 15:15:00
تابان 6298 مشهد به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 16:00 2014-09-17 17:00:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 17:00 2014-09-17 18:00:00
ايران اير 225 شيراز - بوشهر به موقع F100 داخلی چهارشنبه 17:05 2014-09-17 18:05:00
آسمان 3842 مشهد به موقع F100 داخلی چهارشنبه 17:30 2014-09-17 18:30:00
آسمان 825 عسلويه به موقع B727 داخلی چهارشنبه 18:00 2014-09-17 19:00:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F100 داخلی چهارشنبه 20:30 2014-09-17 21:30:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 21:00 2014-09-17 22:00:00
ايران اير 346 بندر عباس به موقع F100 داخلی چهارشنبه 21:10 2014-09-17 22:10:00
قشم اير 1289 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 22:20 2014-09-17 23:20:00
نفت ایران 2603 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 23:10 2014-09-18 00:10:00
ايران اير 224 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 23:30 2014-09-18 00:30:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی پنج شنبه 04:50 2014-09-18 05:50:00
تابان 6355 نجف به موقع MD83 خارجی پنج شنبه 07:00 2014-09-18 08:00:00
قشم اير 1248 مشهد به موقع AR8 داخلی پنج شنبه 07:35 2014-09-18 08:35:00
نفت ایران 2518 بهرگان به موقع F100 داخلی پنج شنبه 08:30 2014-09-18 09:30:00
ايران اير 667 کويت به موقع A320 خارجی پنج شنبه 09:00 2014-09-18 10:00:00
ايران اير تور 926 اهواز به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 11:15 2014-09-18 12:15:00
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
با هماهنگی اداره کل ایمنی و نجات فرودگاهی شرکت فرودگاههای کشور دوره آموزشی آشنایی با سیستم های خودروهای آتش نشانی به مدت 40 ساعت از تاریخ 08/06/93 لغایت 12/06/93 با حضور 16 نفر از کارکنان ادارات ایمنی و آتش نشانی فرودگاههای اصفهان ، یزد و شهرکرد در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان برگزار گردید.
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
مراسم افتتاحیه پروازهای حج تمتع سالجاری فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان مورخ 14/6/93 با حضور چند تن از مقامات استانی ، مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان ، فرماندهان یگان حفاظت سپاه و پلیس فرودگاه ، مسئولین فرودگاهی و زائرین اولین پرواز برگزار گردید . لازم به ذکر است عملیات پروازهای حج تمتع از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در ساعت 21:35 شب گذشته آغاز گردید و به مدت 18 روز تعداد 7310 نفر زائر و 341 نفر عوامل اجرایی از استانهای اصفهان ، چهارمحال و بختیاری ، مرکزی و شهرستان کاشان با 18 پرواز هواپیمایی سعودی در قالب 57 کاروان به سرزمین وحی انتقال خواهند یافت . ضمناً این عملیات در دو دوره از 14/6/93 لغایت 18/6/93 به مقصد مدینه (مدینه اول) و از 29/6/93 لغایت 2/7/93 به مقصد جده (مدینه د
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳
دومین جلسه ستاد اقامه نماز اداره کل فرودگاههای استان اصفهان با حضور آقای مهندس قاسم زاده مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان ، آقای جدیدی مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان و مشاور استاندار، معاونین و مسئولین فرودگاهی و اعضای این ستاد در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان برگزار گردید . در این جلسه توسط آقای جدیدی در خصوص اهمیت و جایگاه والای نماز مطالبی عنوان شد و مهندس قاسم زاده نیز طی سخنانی به تلاش های انجام شده در راستای ترویج نماز اشاره نمودند و مواردی در همین خصوص به تصویب رسید . همچنین مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان از مسجد حضرت ولیعصر (عج) و نمازخانه های مختلف فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بازدید نمودند .
دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳
مورخ 3/6/93 جلسه هماهنگی عملیات حج تمتع 93 فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با حضور مدیرکل ، مسئولین فرودگاهی و دیگر نهادها و شرکتهای ذیربط در اداره کل فرودگاههای استان اصفهان برگزار گردد و ضمن بحث و تبادل نظر راهکارهای مناسب در راستای تسهیلات و خدمت رسانی به زائران خانه خدا ارائه و مصوب گردید .